Wednesday, 28 November 2012

Jeevan Charit by Sudhir Chandra Jana


              ^÷ïík„ýZ y‡BÞNýÚ GRá½ßR aá{ Xbá^ïíZ[ GãUR-ýEýâ[Nýñ

                   “KÙýk„ýïí[PáiŠRáiŠáRÛ RáiŠáRXUaáPïíZÖñ
                        #áîiŠU bóáiŠRá Ul„åý[áïîiŠU â[Så[áiŠRÚññ”
                                           – Ê X¿ýBUPàBãNýáñ
                             WæýâX@üá
     #áâX ¬áRbãR, WýâºýôbãR, QXÞbãR, |üRbãR *@üGR aÛaá[ã XáRå_ñ PåÚïíA[ aâbNý Sá³á ]âKòýZá í@üáR [@üïíX UÜáâýEýZá [âbZáâýFýñ íY XbáSå[ëïí_[ GãURýEýâ[Ný â]âAUá[ GRó *bÙÿ XåýLòýXâNý #áâPtËý bbÙÿZáïíýFý âNýâR @üNý âU[áýIý, – @üNý XbáR - #á[ *bÙÿ PáaáRåPáa @üNý RBRóñ íaðWýáBóU^NýÚ *bÙÿ #WýáGR GãUR âG¬áaá[ @ümýý@üá@üãMÞ ýEý]á[ SïíO íabÙÿ GRP[Pã, #áGãUR â^¤üáUõNýã, QXÞS÷áM XbáSå[ëïí_[ aâbNý @üXÞGãUïíR PãCÞâPR @üáýIýábÙÿZá NýáÜbá[ Nýq†ãUábïí@ü[ aåïíYáB bbÙÿïíNý Uâ°×Ný bZ RábÙÿñ íabÙÿ aåUáïíP YâP NýÜábá[ #Sá[ @ü[ëMá Uâ_ÞNý bZ, YâP #áSRáïíP[ }üWàýýEýýFýá SábÙÿ NýïíU *bÙÿ På[ëb @üïíXÞ â] bbÙÿïíNý aXOÞ bbÙÿUñ Nýábá ýFýáKòýá GãURýEýâ[Ný Uâ]ïíNý Yábá UåHüáZ Nýábá[ Qáïí[ @üáïíýFý bZNý íSðÜýFýábÙÿïíNý Sáâ[U Ráñ íabÙÿ GRó aXyƒÿ }üWýá}üïíWý[ Wýá[ #áXá[ abìPZ SáJý@üUïíBÞ[ KÙýS[ Róy‚ÿ @üâ[Zá aXïíZ[ y‡q† Sâ[aïí[ NýÜábá[ GãURýEýâ[Ný [ýEýRáZ S÷Uçºý bbÙÿ]áXñ
                                                âURãNý –
                                           Ê aåQã[ýEýú GáRá
                                                â^¤ü@ü,
                                      íYáBPá aÖa§ÿ Sá]SáKòýá âUPóá]Zñ


“Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
Amd departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.”
                                      H.W. Long-fellow.
     XáC Xáañ Pá[ëM ^ãNýñ al„ýóá[ #áíB íU^ â@üýFåý U_Þá bbÙÿZáâBZáïïíýFýñ SïíO SïíO í]á@ü aXáBX Ul„ý bbÙÿZáâBZáïíýFýñ ^ãïíNý[ âbïíX] bá<Zá Oáâ@üZá Oáâ@üZá GXáýIý #l„ý@üáïí[ CåX SáKòýáâR BáR BáâbZá UâbZá ýEýâ]ZáïíýFýñ bJýáÖ í@ü íYR BÇüã[ @üïímýŽý Kýáâ@üïí]R – “íNýáX[á â@ü a@üïí]bÙÿ CåXábÙÿZá SâKýZáýFý?” #áâX GáâBZáâýFý]áXñ P[Gá Aåâ]Zá Uáâbïí[ #áâaZá Yábá íPâA]áX – NýábáïíNý âUyŠïíZ bNýUá@ü bbÙÿZá íB]áXñ *@ü #k„ßýRd… Tüâ@ü[ñ @ü½ßXáºýô @üïí]Uïí[ CXÞïíyöÿáNý UâbZá ýEýâ]ZáïíýFý, Xåïí@ü SO -@çüfFøýNýá[ #áWýáa TåüâýIýZá KÙýâJýZáïíýFýñ P¤üM bïíy‚ÿ *@üAáâR }ü@üïíRá AýIàýAïíýIý UÜáïí^[ ]áâJýñ í@üáXïí[ *@üAáâR Uyžÿ í@üáR[ìïíS #á]Bá bbÙÿZá ]áâ@üZá [âbZ#áïíýFý, – #á[ *@üAáâR KÙýºý[ãïíZ[ XNý Uïí¤üáïíP^ íUtËýR @üâ[Zá aãNýïí@ü Uó§ÿ @üâ[ïíNýïíýFýñ UBïí] [âbZáïíýFý NýÜábá[ aÛaá[ GãUïíR[ Yá â@üýFåý ax‡] *@üâýIý @üáSïíKòý UÜáQá SåÜýIýâ]ñ aWýïíZ âG¬áaá @üâ[]áX – *Ný [áâ¼ïíNý *bÙÿ Uçk„ý bZïía #áSâR *@üá í@üXR @üâ[Zá #áâaïí]R? WýBUáR #áSRá[ ^[ã[ïí@ü bÙÿySáNý âPZábÙÿ îNý[ã @üâ[ZáïíýFýR UïíýIýñ KÙýºý[ #áâ]a – “NåýâX YNý @üOábÙÿ U] Rá í@üR – aUbÙÿ XáïíZ[ bÙÿfFýáñ Nýábá Rá bbÙÿïí] #áXá[ aáQó â@ü?”ñ íWýá[ 4ýIýá[ aXZ Rïí[ïíR[ Uáaá bbÙÿïíNý KÙýâJýZá B§ÿáy…áR aáâ[Zá @üá]ãCáïíýIý XáïíZ[ ÊSáPSïí¾ SæGá âRïíUPR @üâ[Zá âRxŠßá]ó ]bÙÿZá UKòý UKòý #âTüaá[ UáUåïíP[ UáKòýãïíNý âBZá #áXáïíP[ S÷âNýÌýáR|üâ][ G[ë[ã @üáG #âQ@üáÛ^bÙÿ aáâ[Zá ]bÙÿZáâýFý]áXñ Nýá[S[ Uá@üã ýIåýâ@üýIýáâ@ü @üáG #âTüïía[ aXïíZ aáâ[Zá ]bÙÿZá íPâA]áX íY íU]á [âbZáïíýFý – í@üáR [@üX aUÛ SYÞÿw‚ÿ íSðÜýFýábÙÿïíNý Sáâ[ïí]bÙÿ @üïítËýâ^ïítËý y€åýïí] íSðÜýFýábÙÿZá YábÙÿUñ aUÛ íSðÜýFýábÙÿZá íPâA âýIýSâýIýS @üâ[Zá UçâtËý S âKòýïíNýïíýFý, XáïíHü XáïíHü âUPóåÖ ýEýX@üábÙÿïíNýïíýFý < íXC Kýáâ@üïíNýïíýFý – al„ýóá bbÙÿïíNý < íU^ã íP[ã RábÙÿñ WýáâU]áX #áG al„ýóáZ *AáïíR #UyƒÿáR @üâ[ïí] íU^ â@üýFåýýIýá aXZ RtËý bbÙÿZá YábÙÿïíU *UÛ SZaá < A[ýEý bbÙÿïíU – *bÙÿ[ìS aáNý -SÜáýEý WýáâUïíNý WýáâUïíNý PåBÞá, PåBÞá Uâ]Zá Uáâb[ bbÙÿZá SâKòý]áXñ ía #á[ â@ü Uâ]U – â@üýFåýýIýá SO #áâaZáâýFý – #á[ #XâR Xå_]Qáïí[ UçâtËý SâKòýïíNý #á[Çü @üâ[]ñ @üáïíýFý ýFýáNýá [áâANýáX Rá SáïíýFý bá[ábÙÿZá YáZñ ax‡] }üQå ]áâJýñ Qáïí[ @üáïíýFý í@üáR C[ RábÙÿ – íY *@üýIåý aXZ XáOá |ÜüâGZá PÜáKòýábÙÿUñ U_ÞáZ SO ýEýâ]ïíNýâýFý – aUÞá§ÿ âWýâGZá YábÙÿïíNýïíýFý – ^ãïíNý báNý-Sá O[O[ @üâ[Zá @üÜáâSïíNýïíýFýñ NýUå< ýEý]á ýFýáâKòý RábÙÿñ  WýáâU]áX SïíO *@ü Sá bÜáâýIýïí] PåbÙÿ Sá âSýFýábÙÿïíNý bZ –  íY í@üáR Xå{ïíºÞý Sá âSýFý]ábÙÿZá #áýFýáKòý AábÙÿUá[ aÇüáURá – SïíR[ #áRá[ GáZBáZ í_á] #áRáñ SïíO[ ýc‰ýáâÿw‚ÿ Wåýâ]Zá PåBÞáRáX GâSïíNý GâSïíNý íAZáCáïíýIý #áâaZá íPâA XáâHü Rá@ü Ký áâ@üZá âRâsEýïÿw‚ÿ #á[áïíX *@üâýIý aóÜáÖaóÜáïíNý @üx‡] XåâKòý âPZá âRÿPùá YábÙÿïíNýïíýFý – #áXá[ Kýá@üáKýáâ@üïíNý ía KÙýâJýZá #áâaZá âýIýXâýIýïíX #áí]á XåïíA[ âR@üýIý #áâZá Uâ]] “UáUå, #áSâR – #áG #á[ âBïíZ @üáG íRbÙÿ, G] *íR âPâfFý, báNý-Sá QåïíZ #áXá[ *bÙÿ B[ãU AáRáZ [áïíNý[ XNý âU^÷áX @ü[ëR – íWýáïí[ âRsEýZbÙÿ #áSRáïí@ü <Sáïí[ íSðÜïíýFý íPUñ” NýNý¤üïíR U_Þá[ íUB @üâXZá #áâaZáïíýFý – XáâHüïí@ü UåHüábÙÿZá í@üáR [@üïíX *Sáïí[ #áâaZá íPâA RPãSáïíKòý[ í]áïí@ü[á íY Yábá[ ]mýŽýR «áâ]Zá #âQ@ü [áNý SYÞÿw‚ÿ @üáG @üâ[ïíNýïíýFý – #áXá[ XïíR bbÙÿ] NýábáïíP[ #âQ@üáÛ^bÙÿ bZ @üRóáPáZB÷y‚ÿ âSNýá RZïíNýá í[áBB÷y‚ÿ aÿw‚ÿáR-aÿw‚ÿâNý[ <Ø_Q < SïíOó[ GRó #OÞ KÙýSáïíZ[ âýEýÿw‚ÿáZ Uóy‚ÿñ YábábÙÿ bKÙý@ü #áâX YAR #áâaZá SâKòýZáâýFý NåýâX *@üýIýá â@üýFåý UóUyƒÿá @ü[ñ
     *Ný¤üïíR #áâX NýÜábá[ âR@üýIý @üOá }üâRZá *í@üUáïí[ SáO[ UáRábÙÿZá âBZáâýFý – #á[ WýáâUïíNýâýFý bÙÿbáïíP[ âR@üýIý GãUR UKòý Rá S÷âNýÌýáR UKòý? #áBáXã@üá] #áâaïí]bÙÿ Uá â@ü *XR “XbáWýá[Ný #}ük„ý” bbÙÿZá YábÙÿNý? *Ný Sâ[^÷X @üâ[Zá < ýc‰ýáâÿw‚ÿ RábÙÿ? }üQå ýEý]á #á[ ýEý]áñ @üáG #á[ @üáGñ S÷âNýÌýáR #á[ S÷âNýÌýáRñ *bÙÿWýáïíU “Sïí[[ @üá[ïíM y‡áOÞ âPZá Uâ]” @üNýâPR, @üNý [áNýbÙÿ Rá NýÜábá[ @üáâýIýZáïíýFý í@ü GáïíR? #áX[á bbÙÿïí] Uá@üã aXZýýIåý@åü @üâ]@üáNýá XbáRB[ã[ KÙýS@üïímýŽý UâaZá SâNýNýSáURã B§ÿá[ XïíRá[X Pç^ó íPâAZá, Ul„åýUál„ýïíU[ aâbNý [aá]áS @üâ[Zá #OUá *@üâýIý [áâ¼[ XNý “tËýáïí[” âOïíZýIýá[ ïíPâAZá *@üýIýá RáXã PáXã í[ïíy‚ÿ[ÜáZ KÙýâJýZá âSNýá[ #íOÞ[ ak‡óUbá[ @üâ[ïíNý Wåýâ]NýáX â@ü?
     Sïí[ Uâ]ïí]R “â@üýFåý Aá<Zá[ #áíýFý?” *Ný [áâ¼ïíNý Aá<Zá[ Oáâ@üïíU â@ü @üâ[Zá? ýFýá¼áUáïía[ ýFýáïí¼[ #íRïí@ü #áíB WýáïíB AábÙÿZá }übÙÿZá SâKòýZáïíýFýñ Jýá@åü[-ýEýá@ü[ a@üïí]bÙÿ y‡ y‡ yƒÿáïíR S÷yƒÿáR @üâ[ZáïíýFýñ â@ü @üâ[Zá íY NýÜábáïí@ü aÿwŸtËý @üâ[U *bÙÿ[ìS bÙÿNýy‚ÿNý @üâ[ïíNýâýFý *XR aXïíZ âNýâR [á{B÷y‚ÿ *@üâýIý bóáâ[ïí@üR ]bÙÿZá Så@åü[CáïíýIý  báNý Sá QåbÙÿïíNý íBïí]Rñ #á[ íabÙÿ #Uaïí[ #áâX CåXÿw‚ÿ [ál…áCïí[[ ýEýáâU@üáâJý Aåâ]Zá #Uâ^tËý S÷áZ â@üýFåý íýEýÜáZá WýáNý *@üâýIý @ü]ábÙÿ@ü[á Oá]áZ aáGábÙÿïíNýâHü – âNýâR #q†aXïíZ[ XïíQó aál„ýó@üá]ãR Jýá@åüïí[[ RáX GS í^_ @üâ[Zá #áâaZá *@üâýIý íýFÜýKòýá Nýá]SáNýá[ ýEýáýIýábÙÿ ýIýáâRZá ]bÙÿZá UâaZá SâKòýïí]Rñ WýáïíNý[ Oá]á ]bÙÿZá PÜáKòýbbÙÿZáâýFý]áX – ]ªáZ < PåÚïíA XïíR XïíR Xâ[Zá YábÙÿïíNýâýFý]áX  â@ü âPZá AábÙÿïíNý âPU, bÜáâKòý Uá @üKòýábÙÿïíNý *@üýIåý< Ný[@üáâ[ RábÙÿñ NýAR âNýâR Uâ]ïí]R – “â@ü? PÜáKòýábÙÿïí]ïí@üR? Pá< – UKòý ¤åüQá SábÙÿZáïíýFý – @ü]@üáNýáZ 12ýIýá[ aXZ Yá âNýR #áRá[ Aá<Zá[ *UÛ *@ü SZaá[ SáR AábÙÿZáâýFýñ #á[ AábÙÿUá[ aXZ GåïíýIý RábÙÿñ Aáâ] WýáïíNý[ Oá]áâýIý í@üáR [@üïíX UaábÙÿïíNý Rá UaábÙÿïíNý Uâ]Zá KÙýâJýïí]R – íuýáïí[ |üKòý Uá #á]å #áíýFý â@üRá íPA Ráñ” ýEýïí¤ü[ S]ïí@ü íuýáïí[ YábÙÿZá íPâA PåbÙÿ ýEýáâ[âýIý íýFýáýIý âKýx‡á@çüâNý #á]å ýFýáKòýá #á[ â@üýFåýbÙÿ RábÙÿ – YábábÙÿ bKÙý@ü Nýábá[ PåbÙÿâýIý ]bÙÿZá KÙýRåïíR âPZá ïíPâA]áX íY #âd…ïíPïíU[ < CåX Qâ[Zá âBZáïíýFýñ NýNý¤üïíR Oá]á[ #ïík„ßý@ü WýáNý RåR #á[ ]¥ýá âPZá Aá<Zá bbÙÿZáâBZáïíýFýñ #á[ Uá@üã WýáNý|üâ] PåbÙÿâýIý #k„ßýâak„ý #á]åâPZá S[X NçýâÂ[ aâbNý AábÙÿZá íTüâ]ïí]Rñ Uá]âNýýIýá @üáïíýFýbÙÿ SâKòýZáâýFý] – ýFåýâýIýZá âBZá XåA QåbÙÿUá[ G] #áâRZá âPZá [ál…áCïí[[ ýEýáâU Ul„ý @üâ[ïíNýâýFý – *XR aXZ Uâ]Zá KÙýâJýïí]R – “ íU^ Aá<Zá bbÙÿ] UáUá, #áX[á B[ãU XáRå_, #áXáïíP[ S÷âNýÌýáR B[ãU, #áXáïíP[ â@ü íWýáGRâU]áaã bbÙÿïí] ýEýâ]ïíU? *@üýIýá SZaá í@üáOá bbÙÿïíNý #ábÙÿía GáïíRá? }üQå #áíXáP @üâ[ïí] íNýá ýEýâ]ïíU Rá – @üXÞ @üâ[ïïíNý bbÙÿïíU, @üïíJýá[ Sâ[^÷Xã bbÙÿïíNý bbÙÿïíU – B[ãU íP^ UÜáâýEýïíU â@ü @üïí[, ýEý] UáUá aåQã[, CåRábÙÿïíNý YábÙÿñ”
     âUPóá]ïíZ[ #âTüa C[ñ ýEýáâ[Sáïír‡Þ íýEýZá[, íýIýâU], #á]Xáâ[, AáNýáS¼ *UÛ #á[< RáRáS÷@üá[ #áaUáUSïí¼ Jýáaáñ Nýábá[ *@üïí@üáïíM *@üâýIý Wýd…S÷áZ NýºýôáïíSá_ Pá[ëM BáÇüãïíYÞ[ aâbNý SâKòýZá Oáâ@üNýñ Nýábá[ KÙýSïí[ *@üAáâR SáNýRã < XáPå[ âUýFýábÙÿZá âPZá X^áâ[ AáýIýábÙÿïíNýâýFý – *XR aïíZ âNýâR âUýFýáRáZ S¾áaïíR UâaZá âG¬áaá @üâ[ïí]R – #áG @üNýGR í]á@ü @üáG @üâ[ZáâýFý]? ýFýá¼ïíP[ GRó â@ü â@ü Ný[@üá[ã bbÙÿZáâýFý]? âUâÈÛ *[ @üáG @üNýPæ[ #áBábÙÿZïáïíýFý? í@üáâýEýÛ ýc‰ýáïí^[ AU[ â@ü? aXy‚ÿ â^¤ü@ü #áâaZáâýFýïí]R íNýá? {bÙÿSå@åüïí[[ Sáïír‡Þ ]áKÙý BáýFý|üâ]ïíNý Tåü] Qâ[ZáïíýFý? bÙÿNýóáâP RáRá S÷@üá[ S÷r… @üâ[ïíNý @üâ[ïíNý CåXábÙÿZá SâKòýïí]Rñ #áâX< CåXábÙÿïíNý ýEýâ]]áXñ NýAR #âTüïía[ CâKòýïíNý *@üýIýá UáâGZá â¼^ âXâRýIý bbÙÿZáïíýFýñ
     #áSRá[á í@üb í@üb bZNý WýáâUïíNýïíýFýR #áâX UâaZá UâaZá #áSRáâPBïí@ü Bq† }üRábÙÿïíNýâýFý, â@üÿwŸ Rá, Yábá aæïíYÞ[ XNý aNýóbÙÿ NýábábÙÿ Uâ]ïíNýâýFýñ
     *Ný¤üïíM #áSRá[á *bÙÿ NýóáB-âNýâNý¤üá-PãÂ, @üNÞýUó-@üïíJýá[, QXÞS÷áM, âXNýUóZã ýFýá¼-P[Pã XbáSå[ë_âýIýïí@ü âRsEýZbÙÿ âýEýâRïíNý Sáâ[ZáïíýFýR – âYâR âýFýïí]R *@üáQáïí[ #áGãUR â^¤üUõNýã, íP^ïíaUá[ XbáRà #áPïí^Þ KÙýÖaBãÞ@çüNý S÷áM, YÜábá[ âR[]a @üïíXÞ Xåd„ý bbÙÿZá NýPáRãÿw‚ÿR UàçâýIý^ âaÛïíb[ &k„ßýNýR @üºÞçýS¤ü YÜábáïí@ü #ámPáXáïíR[ SåRUÞáaR PÂïí[[ Wýá[S÷á KÙýfEý axŠáRGR@ü SïíP U[M @üâ[ïíNý ýEýáâbZáâýFýïí]R – âYâR âýFýïí]R “ UáÛ]á[ UáC” aóá[ #á}üïíNýá_ XåïíAáSáQóáZ XïíbáPïíZ[ íYáBó aÿw‚ÿáR íP^Uïí[Mó íRNýá y‡BÞNýÚ Ký¢ü[ ^óáXáS÷aáïíP[ âR@üýIý “Tüâ@ü[”, Xbá@ü[ïíM[ *@üâRÌý @üXãÞâPïíB[ âR@üýIý “íR£ýIý Bál„ýã” Uâ]Zá Sâ[âýEýNý bÙÿâRbÙÿ íabÙÿ âUQáRaWýá[ “ Aáâ]SPUáUå” #áXá[ #áSRá[ *@üáÿw‚ÿ @üáïíýFý[ XáRå_ Bál„ýã-S÷áM ^÷ïík„ýZ GRá½ßR aá{ – YÜábá[ #áâUWÞýáïíU íPïí^[ XáâýIý QRó bbÙÿZáïíýFý, #áX[á QRó bbÙÿZáâýFý < #áXáïíP[ KÙýºý[ Så[ë_ QRó bbÙÿïíUñ *bÙÿ #áGãUR âýEý[@åüXá[ ¬áRUçk„ý-@üXÞïíYáBã YÜábá[ âR@üýIý âýFý] – “#á[áX bá[áX bóáZñ” - NýÜábá[ KÙýí½ïí^ó âRïíUPR @üâ[ abyöÿ S÷MáXñ
     XbáGãUïíR[ SæMó SP[GQRó #áXáïíP[ Sá]SáKòýáñ a@üáïí] al„ýóáZ *AáïíR XâmPïí[ XâmPïí[ #á[âNý[ PãS «áâ]Zá KÙýíJý, @üÜáa[-Cmýýá < XçPïí§ÿ[ Nýáïí] Nýáïí] ýEýïí] S[XSå[ëïí_[ #á[áQRáñ Cïí[ Cïí[ ^¦UáïíG. Nåý]aãXïí°× XáïíZ[á «á]áZ X§ÿ]PãS – @üïí[ açâtËý[ @ü]óáM @üáXRáñ S÷@çüâNý[ #ÿw‚ÿïí]Þáïí@ü Uïíb #Tåü[ÿw‚ÿ S÷áMS÷Uáïíb[ XmPáâ@üRã Qá[áñ XºÞýóQåâ][ Cáïía Cáïía í[áXá°× ]áïíBñ â¼@üá]P^ãÞ XbáSå[ëïí_[ #áâUWÞýáU]d… aXáBNý S÷áZñ
     UáÛ]á 1294 aá]ñ #áâr‡R Xáïía[ âk‡NýãZ UçbySâNýUá[ñ XáïíJý XáïíJý QáRñ #áRmPXZã[ #áBXïíR aå[ïí]áïí@ü < R[ïí]áïí@ü #áRïímP[ aå[XæfFßRáñ *âX *@ü XbáSæMó ]BïíR XáNýá S÷al…XZã[ í@üá] #áí]á @üâ[Zá *@ü #âd…â^}ü }üWý GlŠ]áWý @üâ[]ñ âSNýá BPáQïí[[ ýEýáâ[Så¼ < *@ü @üRóá 1) Rã]XâM, 2) U]Xá]ã, 3) aRáNýR, 4) GRá½ßR 1) âPBx‡[ã âYâR XbáïíPUïí@ü S÷MNýá #UyƒÿáZ íPb[¤üá @üïí[Rñ @üâRÌý Så¼ WæýâXÌý bbÙÿUá[ S[ XáNýá S÷al…XZã[ #áRmP íYR ^NýQáïí[ KÙýÖaáâ[Ný bbÙÿïíNý ]áâB]ñ íaâPR B÷áXUáÛ]á[ âUn‰ïíU[ aæâNý@üáBá[ íXâPRãSå[ íG]á[ @üÜáâO Xb@åüXá[ #ÿw‚ÿBÞNý SýIýá^Så[ OáRá[ RáX íBá¼bãR *bÙÿ Sá]SáKòýá B÷áïíX[ UåâHü RUGlŠ bbÙÿ]ñ @üOáZ Uïí] “âSNýá[ SæïíMó Såïí¼[ GZ”ñ XáNýáâSNýá[ U{ aáQRá[ Tüïí] *@ü XbáR #áiŠá[ #áâUWÞýáU CïíýIýñ NýÜábá[ PãRPåÚâARã XáNýá  âýFýïí]R *@üáQáïí[ íy…bXZã, @üºÞýUó@üïíXÞ #âUýEý]á, íPUâk‡ïíG Wýâºýô S[áZMá, PáR^ã]á #Ró âPïí@ü SâNýUõNýá < SæçRóUNýã [XMãñ
     @üâONý #áíýFý NýÜábá[ XáNýá S÷âNýâPR aáÛaáâ[@ü @üáG@üXÞ aXáSRáïíÿw‚ÿ a@üáïí] < al„ýóáZ íPUýEÞýRá Rá @üâ[Zá #l…G] B÷bM @üâ[ïíNýR Ráñ
     Pá[ëM B÷ãïíz×[ âPïíR G]a¼ âPZá âNýâR @üNý Rá Nçýz×áºÞý XáRåïí_[ Nçz×á Pæ[ @üâ[ZáïíýFýR Nýábá[ bÙÿZºýá RábÙÿñ *bÙÿ XáNýábÙÿ NýÜábá[ @üâRÌý Så¼ GRá½ßRïí@ü â^}ü@üá] bbÙÿïíNý Jýá@åüïí[[ GRó SæGá[ Tåü] Nåýâ]Zá  Xá]á BÜáOá, SæGá-#fEßýRá @ü[á < B[ë ýEý[áR, Cáa @üáýIýá, ýEýáïí_[ @üáG bÙÿNýóáâP aÛaá[ GãUïíR ýEý]á[ SïíO Yá â@üýFåý â^¤üá[ báïíNý AâKòý âPZáâýFýïí]Rñ âNýâR aÿw‚ÿáRïí@ü YNý Rá ^áaR @üâ[ïíNýR NýïíNýáâQ@ü íaábáB< @üâ[ïíNýRñ
     *bÙÿ XáNýá Så¼ïí@ü #áP[ @üâ[Zá “ PRá ” Uâ]Zá Kýáâ@üïíNýRñ *bÙÿ “PRá” Uá]ó@üáïí] “^áÿw‚ÿâ^tËý” ïíýFýïí] âýFýïí]R Ráñ PâaóSRáZ íUZáKòýá KýáRâSïíýIý íýFýïí] âýFýïí]Rñ î^^ïíU âSNýáïí@ü bá[ábÙÿZá íy…bXZã XáïíZ[ âR@üýIý XáNýáâSNýá KÙýWýïíZbÙÿ #áP[ aåïíP #áaïí] Nåýâ]Zá ]bÙÿïíNýRñ í@üáR í@üáR aXïíZ ]|üKòý bïíy‚ÿ SáKòýá S÷âNýïíU^ã abSáJýäâPBïí@ü NýáKòýá @üâ[ïíNýRñ aXïíZ ¤åüQá[ #l… Rá GåâýIýïí] XáïíZ[ KÙýS[ HüáïíX]á @üâ[ïíNýRñ *bÙÿ PRábÙÿ KÙýºý[@üáïí] GRá½ßRñ
     íY Páâ[ÿPù XáRåïí_[ âýEýºýïí@ü PåUß] @üâ[Zá Nýábá[ íX[ëPÀýïí@ü RXRãZ @üâ[Zá íPZ - â@üÿwŸ íabÙÿ Páâ[ÿPùbÙÿ #áUá[ XáRå_ïí@ü âUïír‡[ P[Uáïí[ XbáR @üâ[Zá Nåýïí]ñ #áî^^U Páâ[ïíÿPù[ aâbNý S÷áRSR aÛB÷áX @üâ[Zá âNýâR På½ßXRãZ íNýGy‡ã < #RXRãZ íGPã bbÙÿZá KÙýâJýZáâýFýïí]Rñ
     ía #íR@ü âPïíR[ @üOá – @üïíU UåïíRá [XáRáïíO[ YåB @üáâýIýZá âBýZáïíýFýñ SásEýáNýó â^¤üá[ “bJýáÖ #áí]á[ Hü]@üáâRïíNý” NýAR< íP^ *NýAáâR GáâBZá KÙýíJýRábÙÿñ íPïí^ â^¤üá *Ný S÷aá[ < CïíýIý RábÙÿñ B÷áXBïí³[ íýFýïí]ïíXïíZâPBïí@ü yƒÿáRãZ íPáýEýá]á AïíKòý[ ýFýáKÙýRãYåºýô Cïí[ UâaZá í@üáR[@üïíX SáJý^á]á[ âUPóá axSl… @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ S÷OX GãUïíR ýFýá¼ âbaáïíU *bÙÿ GRá½ßR UáUåïí@ü yƒÿáRãZ B÷áXó SáJý^á]áZ WýâºÞý bbÙÿZá í]AáSKòýá @üâ[ïíNý bZñ  âNýâR *bÙÿ S÷áOâX@ü y‚ÿïí[ ýFýá¼Uçâºý ]áWý @üâ[Zá âUïí^_ @çüâNýïíNÿšÿ[ Sâ[ýEýZ íPRñ
     bÙÿbá[ S[ âNýâR âUWýã_MSåïí[[ XQó bÙÿÛ[áGã âUPóá]ïíZ WýâºÞý bR *UÛ âRÌýá[ aâbNý #QóZR @üâ[Zá âUïí^_ @çüâNýïíNÿšÿ[ aâbNý a[@üá[ã Uçâºý ]áWý @üïí[Rñ Uá]ó@üáïí] ýFýá¼áUyƒÿáZ âNýâR íY }üQå SKòýáïïí^áRá ]bÙÿZá Uóy‚ÿ Oáâ@üïíNýR – Nýábá Rïíbñ âUPóá]Z bbÙÿïíNý UáKòýã #áâaZá Cïí[[ @üáG@üïíXÞ Xáïí@ü aábáYó @üâ[ïíNýR, *XR â@ü XáïïíHü XáïíHü NýÜábáïí@ü âRïíGïí@ü [ál…áCïí[[ @üáG@üXÞ axSl… @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ Nýábá ýFýáKòýá S÷âNýâPR #áSáNýNýÚ *@ü Cmýýá íBáïíaUá Rá @üâ[ïí] NýÜábá[ CåXbÙÿ bbÙÿNý Ráñ *Nýk‡óáNýãNý âRïíG[ ýEýáïí_[ Tüa] UáGáïí[ âU¼ôZ @üâ[Zá #áâaïíNý< NýÜábá[ ]ªáïíUáQ @üâ[Ný Ráñ ýFýá¼áUyƒÿá bbÙÿïíNý âNýâR í@üáR @üXÞïí@ü íýFýáJý Uâ]Zá CçMá @üâ[ïíNýR Ráñ
     âUWýã_MSåïí[ â^¤üá]áWý @üâ[Zá âNýâR @üÜáâO KÙýfEý bÙÿÛ[áGã âUPóá]ïíZ SKòýáïí^áRá #á[Çü @üïí[Rñ NýAR@üá[ âPïíR YáRUábïíR[ âUïí^_ aåâUQá Rá Oá@üáZ XáïíHü XáïíHü SáïíZ bÜáâýIýZá @üÜáâO YáNýáZáNý @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ Yábá bKÙý@ü âNýâR KÙýºýô âUPóá]Z bbÙÿïíNý bÙÿÛ[áGã 1915 AõãtËýáïíoP âUïí^_ @çüâNýïíNÿšÿ[ aâbNý XóáâýIøý@åüïí]^R S[ã¤üáZ S÷OX âUWýáïíB Sá^ @üïí[Rñ y€åýïí] SKòýá@üá]ãR âNýâR SáKòýá S÷âNýïíU^ãïíP[ aâbNý #áSRWýáïíU âXâ^Zá NýábáïíP[ aåAPåÚïíA[ @üOá XRïíYáB ab@üáïí[ }üâRïíNýR *UÛ NýábáïíP[ PåÚïíA[ @üOáZ NýÜábá[ S÷áM @üÜáâPZá KÙýâJýNýñ aáQ Oáâ@üïí]< NýÜábá[ aáQó âýFý] aãâXNýñ NýïíU âNýâR aáQóXNý B÷áïíX[ íaUáXæ]@ü @üáïíYÞ HüÜáSábÙÿZá SâKòýïíNýRñ NýÜábá[ GãUïíR íPïí^[ y‡áOÞ[¤üáZ #RóáïíZ[ yƒÿáR âýFý]Ráñ
     #áG bbÙÿïíNý S÷áZ 57, 58 UÖa[ #áíB@üá[ @üOáñ NýAR@üá[ âPïíR Yá¼á, âOïíZýIýá[, âaïíRXá, @üO@üOá, SæGáSáUÞM S÷WçýâNýïí@ü í@üú @üâ[Zá XábÙÿïí@ü[ XáQïíXó *Ný #XáâZ@ü #áRmP aÛUáP CR CR S÷ýEýáâ[Ný bbÙÿNý Rá *UÛ SâU¼ KÙýÖaUXåA[ SæGáS÷á§ÿM|üâ] KÙýB÷ #áQåâR@üNýá[ @åü[ëâýEýSæMÞ #y‡áyƒÿó@ü[ KÙýlŠáP KÙýq‰áïía XáâNýZá KÙýâJýNý Ráñ GRá½ßR UáUå[ GlŠWæýâX Sá]SáKòýá B÷áïíX[ Sár‡ÞUºýãÞ îUz×U S÷QáR B÷áX – RáR@üáZñ aá[WæýX < âýEýây‚ÿSåïí[[ aÛïíYáByƒÿïí] yƒÿáRãZ KÙýÖaábã WýºýôUÖa] GRaáQá[ïíM[ S÷ïíýEýtËýáZ Ê@çüz×]ã]áïí@ü í@üú @üâ[Zá *@ü PãCÞyƒÿáZã @åü³ïíX]á[ #RåÌýáR bbÙÿZáâýFý]ñ KÙýºýô íX]áZ íP^âUïíP^ bbÙÿïíNý U{ SæMóïí]áWýáNåý[ P^ÞRáOãÞ[ WýãKòý bbÙÿNýñ *bÙÿ íX]áïí@ü í@üú @üâ[Zá â@üýFåý aåïíYáB al„ýáRã XáRå_ aUßRá^á GåZáïíA]á[ #ágýüKýá GXábÙÿZá Nåýïí]ñ #Pæ[ WýâU_óïíNý *bÙÿ íA]á Qãïí[ Qãïí[ íP^ < aXáïíG[ #@ü]óáM Kýáâ@üZá #áâRïíU *bÙÿ âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá âNýâR S÷OïíX B÷áXUáaãBïíM[ âR@üýIý #áíUPR âRïíUPR @üïí[R *UÛ í^ïí_ CýIýRá YAR #áZïíºý[ báâUïí[ YábÙÿUá[ KÙýS¼ôX bbÙÿZáïíýFý NýARbÙÿ âNýâR @üâNýSZ yƒÿáRãZ YåUïí@ü[ aábáïíYó íGá[SæUß@ü *bÙÿ GåZáKòýãâPBïí@ü NýáKòýábÙÿZá íPR *UÛ *Ø íA]á[ aXáâ CýIýáRñ
     XóáâýIøý@åüïí]^R S[ã¤üáZ Sá^ @üâ[Uá[ S[ âNýâR @üâ]@üáNýá[ âa.âýIý. @üïí]ïíG WýâNÞý bbÙÿZá #QóáZR }ü[ë @üïí[Rñ @üâ]@üáNýáZ SKòýá@üá]ãR âNýâR U{UáGá[ âtËøýïíýIý *@üâýIý Bïâ]ïíNý y‡B÷áX Sá]SáKòýá[ ÿÿÿÜÿÿ^ÇåüRáO SÀýá XïíbáPïíZ[ íbáïíýIýïí] #âNý #q† A[ïíýEý Oáâ@üïíNýRñ @üïí]G GãUïíR íY í@üáR @üïí]G aÛ¼ôáÿw‚ÿ @üáïíYÞ aâ¼ôZWýáïíU íRNýá Rá aáâGZá ýFýá¼ïíRNýáïíP[ âR@üýIý aábáYáïíOÞ #áBábÙÿZá YábÙÿïíNýRñ Yábá bKÙý@ü #ýc‰ýáÿw‚ÿ #QóUaáïíZ[ Tüïí] âNýâR bÙÿÛ[áGã 1920 AõãtËýáïíoP âU.*a.âa S[ã¤üáZ aáTü]ó #ªßR @üïí[Rñ Sïí[ âNýâR WæýïíBá] < âU¬áïíR íýIøýâRÛ S÷á bRñ GR^÷ëâNý S÷ýEýâ]Ný #áíýFý ïíY âNýâRbÙÿ Ráâ@ü #áXáïíP[ *bÙÿ @üÜáâO Xb@åüXá[ S÷OX âUWýáïíB[ y…áNýRñ NýÜábáïí@ü íPâAUá[ GRó XåBïíUâKòýZá[ NýPáÿRãÿw‚ÿR âUïíPóáÖaábã PáRUã[ Ü B§ÿáQ[ RmP XïíbáPZ @üáYÞUóáSïíPïí^ * #°×ïí] Sáq€ýã @üâ[Zá #áâaïí] NýÜábá[ aâbNý aá¤üáNý @üâ[ZáâýFýïí]Rñ S÷a§ÿNýÚ U]á YábÙÿïíNý Sáïí[ íY NýAR@üá[ âPïíR NýÜábáïí@ü aåâ^¤üáZ â^â¤üNý @üâ[Zá Nåýâ]Uá[ GRó NýÜábá[ BWÞýQáâ[Mã XáNýá < âSNçýNåý]ó #B÷GBMïí@ü íY â@üWýáïíU íýc‰ý^ y‡ã@üá[ @üâ[ïíNý bbÙÿZáïíýFý Nýábá Wýá_áZ S÷@üá^ @ü[á YáZ Rá *UÛ âNýâR< #áXçNýóå a@çüNý¬âýEýïíºý NýÜábáïíP[ >M y‡ã@üá[ @üâ[ZáïíýFýRñ Nýábá ýFýáKòýá yƒÿáRãZ aªRUóâºýôUBÞ NýÜábáïí@ü KÙýÖaáb < KÙý½ãSRá íYáBábÙÿZá NýÜábá[ â^¤üá[ SO S÷^yƒÿ @üâ[Zá âPZáïíýFýRñ U]á Uá{]ó bbÙÿïíU Rá íY WýBUáRSå[ OáRá[ |üKòýB÷áX Jýá@åü[UáKòýã[ S÷áZ âNýR^Ný âUCá axSâºý[ *@üXá¼ íaUábÙÿNý Xáâ]@ü âýFýïí]R ÿPãRRáO aá{ñ NýÜábá[ í@üáR aÿw‚ÿáRaÿw‚ÿâNý âýFý]Rá Uâ]Zá âNýâR GRá½ßR UáUåïí@ü #SNýó íy…ïíb aábáYó < abáRåWåýâNý S÷P^ÞR @üâ[Zá #áâaïíNýâýFýïí]Rñ NýÜábá[ í^_ bÙÿfFýá âýFý] #@çüNýPá[ GRá½ßR UáUåbÙÿ KÙýºýô âU^á] axSâºý[ *@üfFý¼áâQSâNý bbÙÿZá Jýá@åü[UáKòýã[ Yá â@üýFåý yƒÿáU[ #yƒÿáU[ axSâºý [¤üá @üâ[ïíURñ â@üÿwŸ @üXÞSáB] âRïí]ÞáWý GRá½ßR UáUå íPïí^[ Uçbºý[ @ü]óáïíM[ @üOá âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá *Ø PáR B÷bM @üâ[ïíNý #y‡ã@üá[ @üïí[R Sïí[ #U^ó *Ø axSâºý ]bÙÿZá YAR íCá[Ný[ GâýIý]Nýá[ KÙý¿ýU bZ NýAR âNýâR y‡ZÛ CýIýRáyƒÿïí] KÙýSâyƒÿNý bbÙÿZá Nýábá[ âRtSâºý @üïí[Rñ
û     y…áNýR bbÙÿUá[ S[ aåâU^á] @üXÞGãUïíR[ âaÛbk‡áïí[ S÷ïíU^SïíO NýÜábá[ *@üâýIý a[@üá[ã ýEýá@åü[ã GåâýIýZá íB]ñ ^b[ @üâ]@üáNýá[ KÙýS@üïímýŽý UçâýIý^ a[@üá[ Sâ[ýEýáâ]Ný Bengal Miscellany  RáX@ü @üá[AáRáZ      Factory Superintendent   < Analtical Chemist âbaáïíU âNýâR âRYåºýô bbÙÿïí]R - *UÛ *Ø yƒÿáïíR âNýâR PãCÞ ýFýZ UÖa[@üá] âUïí^_ íYáBóNýá[ aâbNý @üáYÞ @üïí[Rñ ýEýá@åü[ãyƒÿïí] PãCÞâPR #UyƒÿáR@üáïí] âNýâR XãGßáSå[ tËøýïäíýIý #áXáïíP[ S÷âNýïíU^ã B÷áX âýEýây‚ÿSåïí[[ ÜÿÿâUr‡RáO Wýºýôá Xbá^Zïí@ü íPá@üáïíR[ XóáïíRGá[ [áâAZá *@üâýIý âXtËýál… íPá@üáR Aåâ]Zá íPRñ *Ø íPá@üáR íU^ â@üýFåýâPR ýEýâ]Uá[ S[ Ul„ý bbÙÿZá YáZñ Nýábá ýFýáKòýá âNýâR *Ø aXïíZ U§ÿ]Ïã @üýIýRà âX] bbÙÿïíNý @üáSKòý a[U[áb @üâ[Zá íPïí^[ í]áïí@ü[ [ëâýIý í[áGBáïí[[ UóUyƒÿá @üâ[Zá âPïíNýRñ íaðWýáïíBó[ âU_Z *Ø @üâ[Nýá@üáZ Oá@üá@üá]ãR Wýá[Ný íaUá^÷X aïíeC[ S÷âNýÌýáNýá S[X SæGóSáP y‡áXã S÷MUáRmPGã[ aâbNý NýÜábá[ CâRtËý #á]áS GâXZá KÙýíJý *UÛ ýEýá@åü[ã ýFýáKòýá[ S[ â@üýFåýâPR NýÜábá[ aâbNý íaUá @üáïíYÞ â] âýFýïí]Rñ WýBUáR YAR Yábá @üïí[R aUbÙÿ X§ÿïí][ GRóñ NýábáïíNý XáRåïí_[ í@üáR báNý RábÙÿñ íPïí^[ Kýáïí@ü íY S÷áM aáKòýá âPZá S÷PãïíS[ XNý âRïíG «â]Zá #S[âýIýïí@ü «á]ábÙÿïíNý ýEýáZ Nýábáïí@ü í@ü UÜáâQZá [áâAïíU?
Factory íNý @üáYÞ @üâ[Uá[ aXZ *@üâPR âNýâR NýÜábá[ *@üGR âRx…SPyƒÿ @üXÞýEýá[ã[ aâbNý *@üáaïíR UâaZá @üáG@üXÞ ax‡ïíl„ý #áí]áýEýRá @üâ[ïíNýïíýFýRñ *XR aXZ *@üGR KÙýk„ßýNýR bÙÿÛí[G #âTüaá[ #âTüïía ýLåýâ@üZá *Ø @üXÞýEýáâ[âýIýïí@ü Uáâbïí[ YábÙÿïíNý Uâ]ïí]R – *UÛ Sïí[ âNýâR GRá½ßR UáUåïí@ü QX@ü âPZá #aïíÿw‚ÿá_ S÷@üá^SæUß@ü bÙÿÛí[GãïíNý Yábá Uâ]ZáâýFýïí]R Nýábá[ UáÛ]á @üâ[ïí] *bÙÿ[ìS PÜáKòýáZ Ú–
     “PåÚâANý âXÚ aá{ñ #áSâR axŠáR UÜáâýEýïíZ @üáG @ü[ïíNý Sáïí[R Rá? #áSâR *íP[ aïí§ÿ *WýáïíU @üOáUáºÞýá Uïí]R Rá â@ü? *íP[ aïí§ÿ #áXáïíP[ S÷Wåý-WçýïíNýó[ axS@Þüñ <íP[ïí@ü YNý aåïíYáB íPïíUR – NýNýbÙÿ XáOáZ KÙýJýïíUñ ýEýâ] –”
     “axŠáR UÜáâýEýïíZ @üáG @ü[á, S÷Wåý-WçýïíNýó[ axS@Þü, XáOáZ KÙýJýïíU”– *bÙÿ @üOá|üâ] NýÜábá[ #ÿw‚ÿïí[[ #ÿw‚ÿÚyƒÿïí] NýÜábáïí@ü PÛ^R @üâ[ïíNý ]áâB]ñ XáRåïí_[ @üáïíýFý XáRUNýá[ *bÙÿ #UXáRRá âNýâR abó @üâ[ïíNý Sáâ[ïí]R Ráñ BWýã[ PåÚïíA[ aâbNý âNýâR ýEýá@åü[ãïíNý bÙÿy‚ÿTüá âPïí]R *UÛ XïíR XïíR a¥ýq† @üïí[]R íY âNâR #á[ S[áQãR ýEýá@åü[ã @üâ[ïíUR Ráñ íP^XáNçý@üá[ íaUá @üâ[Zá *bÙÿ GãUR @üáýIýábÙÿZá íPïíUR âyƒÿ[ @üâ[ïí]R *UÛ UáKòýã âTüâ[Zá #áâaïí]Rñ
     XáRïåí_[ #á@üá¦á íYXR #aãX Nýábá[ [ìSPáïíR ¤üXNýá< íNýXâR S÷ýEåý[ñ YAR ía âRïíGïí@ü GáâRïíNý Sáïí[ ýEýAR âýEýâRïíNý Sáïí[ Nýábá[ BWýã[ aÇüáURáXZ #áiŠy‡[ìS NýAR âU^á] @üXÞS÷WýáNý Nýábá[ axŠåïíA y‡XâbXáZ S÷@üáâ^Ný bbÙÿZá KÙýïíJýñ Ný[ëR B[ëïíKòý[ XNý Nýábá[ @üXÞ¤åüQá âUr‡B÷áa @üâ[ïíNý ýEýáZñ
     GRá½ßR UáUå[ ^áAá S÷^áAáXZ âU^á] @üXÞGãUR [ìS@üOá[ @üáâbRã[ RóáZ í[áXá°×@ü[ Rá bbÙÿïí]< BýýIýRáU{]ñ UáÛ]á  1333 aá]ñ ^÷áUR Xáañ #âU^÷áX #^áÿw‚ÿ Qá[á U_ÞïíM RPRPã-Aá]-âU]-Så@åü[ aUbÙÿ Gïí] Wý[Så[ñ [á¤üaã í@üïí]CábÙÿ RPã íyöÿáïíNý[ ýIýáïíR S÷ýEýÀýWýáïíU Tåüâ]Zá TüÜáâSZá KÙýâJý]ñ íPâAïíNý íPâAïíNý íabÙÿ [âUUá[ âPR #S[ábô íU]áZ PåÚaÛUáP ýEýïí¤ü[ âRïíXïí_ ýFýKòýábÙÿZá SâKòý] URóá! URóá! URóá! Cïí[ Cïí[ @üál…á[ í[á], báZ! báZ! ïíB]! ïíB]! âýEýÖ@üá[ñ í@ü @üábá[ @üOá }üïíR – “ ýEýáýEýá #áSR S÷áM UÜáýEýá ”ñ AámPáïí[[ UÜáQ Wýáâ§ÿZá URóá[ íyöÿáNý På[ÿw‚ÿ KÙýlŠáP RçïíNýó XáâNýZá ýFåýâýIýZá ýEýâ]ZáïíýFýñ #áUá]-Uçk„ý-UâMNýá íY íYAáïíR Sáâ[] #á^÷Z AåçÜÿâGZá S÷áM UÜáýEýábÙÿï]ñ C[UáKòýã, B[ëUáýFåý[ yƒÿáU[ #yƒÿáU[ @üNý âGâR_ íY aUßRá^á URóáZ UÛa bbÙÿZá íB], Så@åü[Wý[á XáýFý KÙýGáKòý bbÙÿ], ýEýá_ï íB], XáRå_ â@ü ]bÙÿZá UÜáâýEýZá Oáâ@üïíUñ XáRåïí_[ ýEý[X PåâPßïíR GRá½ßR UáUå NýÜábá[ âRGy‡ í[áGBáïí[[ BâfFýNý #OÞ #@üáNýïí[ B÷áXïí[ PãR Pâ[ÿPù abáZ ax‡]bãR PåBÞNý GRaáQá[ïíM[ XïíQó âU]ábÙÿZáïíPR –  *UÛ B÷áïíX[ XïíQó KÙýÖaábã YåU@ü Ê ÊSâNý SÀýá, ÜRã]XâM íU[á (â^¤ü@ü), ÜaNýã^ýEýú @ü[, Ê ÊSâNý @ü[, Ê #á}üïíNýá_ XábÙÿâNý, ÜU]ábÙÿýEý[M aá{ S÷WçýâNýïí@ü ]bÙÿZá aåPå[ ýEýâU^ S[BMá íG]áZ PåBÞNýâPïíB[ aábáYóáïíOÞ âWý¤üá @üâ[Uá[ GRó Uáâb[ bbÙÿZá YáR *UÛ XáaáâQ@ü @üá] Ü [áAá]ýEýú âX^÷ Xbá^ïíZ[ UáKòýãïíNý Oáâ@üZá NýÜábáïíP[ #l… B÷bM @üâ[Zá NýAR@üá[ âPïíR S÷áZ íPKòý báGáïí[[< íU^ã #OÞ aÛB÷b @üâ[Zá #áâRZá #abáZ GRaáQá[ïíM[ XïíQó âUNý[M @üâ[Zá íPRñ NýáýFýáKòýá URóá[ S[ *NýP°×ïí] âU@üq† ýEýáïí_[ GRó GRaáQá[Mïí@ü KÙýÖaáb âPZá íUáïí[á ýEýáïí_[ UóUyƒÿá @üâ[ZáâýFýïí]Rñ ýEýáïí_[ aXZ í@üïí]CábÙÿ RPãïíNý G] Rá Oá@üáZ âNýâR @üïíJýá[ Sâ[^÷X @üâ[Zá íG]á @üNÞçýSïí¤ü[ âUWýáBã &k„ßýNýR @üXÞýEýá[ã[ abáZNýáZ aåPå[ @üÛaáUNýã RPã bbÙÿïíNý G] #áâRZá ýEýá_ã[ XåïíA bÜáâa TåüýIýábÙÿZáâýFýïí]Rñ SýIýá^Så[, WýBUáRSå[ < aUÛ OáRáZ aUÞB÷áaã í@üïí]CábÙÿ RPã[ URóáZ GRaáQá[ïíM[ ýEý[X PåïíWÞýáB < í^áýEýRãZ Sâ[MâNý íPâAZ#á BWýã[WýáïíU âUýEýâ]Ný bbÙÿïí]Rñ âNýâR NýAR UçâýIý^ a[@üáïí[[ Executive Engineer, Distirct Magistrate, Commissoner S÷WçýâNý &k„ßýNýR @üºÞçýSïí¤ü[ âR@üýIý QMÞá âPZá NýÜábáâPBïí@ü CýIýRáyƒÿïí] Kýáâ@üZá #áâRZá íPïí^[ y‡áïíOÞ URóá âRUá[ïíM[ âRâXºý RáRáS÷@üá[ Sâ[@üq†Rá B÷bM @üâ[ïíNý UáQó @ü[áRñ íabÙÿ aXZ @üÜáâO[ GRïíRNýá y‡BãÞZ $r‡[ýEýú Xá], S÷XORáO UóáRáGãß, âU[Gá RmP, $r‡[ýEýú XbáSá¼, ÜíYáïíB^ýEýú XbáSá¼ S÷WçýâNý âUâ^tËý íRNýáBMïí@ü ]bÙÿZá Khelaghai & barachouka Flood Prevention  Committee BJýR @üïí[R < íabÙÿ #RåYáZã a[@üáïí[[ aÛâr‰tËý @üºÞçýSïí¤ü[ âR@üýIý Plan estimate bÙÿNýóáâP S÷yŸNý @ü[áRñ *bÙÿ aU UóNýãNý #á[ *@üâýIý CýIýRá #áXáïíP[ a@üïí][bÙÿ XïíR PáB @üáâýIýZá âPZáïíýFýñ S÷âNý UÖa[ URóá[ aXZ âNýâR Nýábá[ P]U] ]bÙÿZá RPãQáïí[ #áXïíBâýFýZá UáÛïí]áïíNý aPáGáB÷Ný S÷b[ã[ RóáZ GáâBZá aNýNý âUâRÿPù [GRã YáSR @üâ[ïíNýR – #á[ B÷áXá°×ïí] bbÙÿïíNý ýEýá], Kýá] Nýâ[Ný[@üá[ã bÙÿNýóáâP âWý¤üá @üâ[Zá *Ø UÜáïíQ[ @üXãÞïíP[ #ábáïí[[ UóUyƒÿá @üâ[Zá âPïíNýRñ RPãïíNý URóá UáâKòýUá[ aXZ bbÙÿïíNý #á[Çü @üâ[Zá YNý¤üM Rá URóá @üâXZá YáZ NýNý¤üM SYÞÿw‚ÿ a[@üá[ã @üºÞçýS¤ü bbÙÿïíNý aå[ë @üâ[Zá UÜáïíQ[ S÷b[á[Ný @üXÞýEýá[ãïíP[ @üábá[< âRy‚ÿá[ âýFý]Ráñ #Tåü[ÿw‚ÿ S÷áMS÷áýEåýïíYÞ “#aÇüU” *bÙÿ @üOáâýIý íYR bá[ XáâRZá YábÙÿNýñ íýFýáýIýïíU]áZ #áX[á BáR }üâRZáâýFý –
                   “íPïí^[ YNý â^â¤üNý í]á@ü
                        Nýá[á< íNýá #á[ íPïí^ RábÙÿ –
                   RPãRá]áZ G] ýEýïí] Rá
                        U_Þá[ Wýïí[ í^<]áSáRá
                   UýFý[ UýFý[ UáïíR[ báRá,
                        â@ü íAïíZ #á[ S÷áM UÜáýEýábÙÿ?”
*bÙÿ BáïíR[ #ÿw‚ÿâRÞâbNý WýáU < S÷Nýó¤ü #âWý¬Nýá íUáQ bZ NýÜábáïí@ü URóá âRZïwžÿïíR[ @üáïíG KÙýÖaáb < KÙý½ãSRá íYáBábÙÿZáâýFý]ñ URóá[ aXZ a[@üá[ã aábáYó UÜá^, AKòý, @üáJý, Uy‚ÿá S÷WçýâNý[ âUSïíP[ aXZ @üáYÞ@üáïí] #aåâUQá bbÙÿïíU WýáâUZá âNýâR B÷áXá°×] bbÙÿïíNý < XÛ]áXáïíKòýá UáGáïí[[ UóUaáZãïíP[ âR@üýIý bbÙÿïíNý #áíBWýáïíB, *Ø|üâ] aÛB÷b @üâ[Zá [áâAïíNýR *UÛ @üAR< *Ø aXy‚ÿ âGâR_S¼ â@üýFåý â@üýFåý Q@üKòýáUÜá@üá B÷áïíX NýÜábá[ Ul„åýS÷U[ ÜíPïíUúRáO aÜáNý[á XïíbáPïíZ[ UáKòýïíNý< [áâAZá âPïíNýR *UÛ NýÜábá[á< GRá½ßR UáUåïí@ü í^_ UZa SYÞÿw‚ÿ #Nýóÿw‚ÿ ^÷k„ýá[ ýEýïí¤ü íPâAïíNýRñ
     *bÙÿ #°×ïí] NýAR@üá[ âPïíR G] âRÿt€ýá^R S÷WçýâNý[ aåUóUyƒÿá Rá Oá@üáZ S÷áZ S÷âNý UÖa[ #âNýUçâtËýïíNý ýEýá_ RtËý bbÙÿZá YábÙÿNýñ íabÙÿGRó âNýâR âUy‚ÿãMÞ XáïíJý ïíWýKòýãUÜáQ âRXÞáM @üâ[Zá ýEýáïí_[ aåâUQá @üâ[Zá íP^Uáaã[ âR@üýIý âýEý[yŠ[MãZ bbÙÿZá #áíýFýRñ @üAR< #âNýUçâtËý, @üAR< Uá #RáUçâtËý[ Tüïí] * #°×ïí][ @çü_@ü@åü]ïí@ü U[áUïí[[ GRó GâXPá[BïíM[ AáGRá âXýIýábÙÿZá âPïíNý bbÙÿNýñ GáâNý[ íX[ëPÀý @çü_@üâPïíB[ @üOá âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá âNýâR UáÛ]á 1334 aáïí] XbáXáRó @üâ[@üáNýá bábÙÿïí@üáïíýIÞý NýPáRãÿw‚ÿR @åüâKòýGR GâXPáïí[[ âU[ëïík„ý NýãUõ S÷âNýUáP GáRábÙÿZá “ báGá ýFýáKòý” XáX]á [ëGå @üïí[R – PáUã âýFý] “báGá }ü@üá bbÙÿïí] AáGRá ýFýáKòý âPïíNý bbÙÿïíUñ” *â XáX]áZ UáPã âýFýïí]R âRïíG GRá½ßR UáUå *UÛ S÷GáïíP[ Sïí¤ü âýFýïí]R ÜB§ÿáRá[áZM @ü[, ÜS÷al… XábÙÿâNý, ÜRã]XâR íU[á S÷WçýâNýñ Yábá bKÙý@ü *bÙÿ XáX]á PãCÞâPR ýEýâ]Uá[ S[ âNýâR GZ]áWý @üâ[ïí]R *UÛ S÷GáïíP[ #áSÖ@üá]ãR CáGRá X@åüU bbÙÿZá íB]ñ *bÙÿ B÷áïíX[ KÙýºýïí[ a[@üá[ã Sá@üá [áy‚ÿá[ KÙýSïí[ UºÞýXáR Sá]SáKòýá < Uá[ëbÙÿUáïíKòý[ íY @üáâ[XâmP[ [âbZáïíýFý *y‚ÿáR bbÙÿïíNý Pâ¤üïíM UG[Så[ SYÞÿw‚ÿ íY PãCÞ í]á@üá] íUáKÞý UÜáQ [âbZáïíýFý Nýábá NýÜábá[bÙÿ #UPáRñ
     NýÜábá[ aXáG íaUá[ #áÿPù^ }üQåXá¼ URóá âRZwžÿM, UÜáQ âRXÞáM, XáX]á Sâ[ýEýá]Rá[ XïíQó aãXáUk„ý [âb] Ráñ aáXáRó âPZár‰ábÙÿ*[ *@üâýIý íýFýáµý @üáâJý[ XïíQó – *NýAáâR #d…åÖBá[ ]å@üábÙÿZá Oáïí@ü Nýábá í@ü GáïíR? }ü[ë bbÙÿ] íP^ BKòýá[ XbáUõïíNý[ SâU¼ #§ÿ y€åý] BKòýá[ @üáGñ }üQå â^¤üá âUy‚ÿá[ RZ â^¤üá aÛy€ýá[ñ ¬áR < @üïíXÞ[ b[ïíBð[ã aíxŠ]Rñ â^¤üá-Pã¤üáZ #RB÷a[ *NýP°×ïí][ S÷áOâX@ü âUPóá]Z|üâ][ aáâUÞ@ü KÙýl…ZïíR[ GRó âNýâR S÷áMSáNý Sâ[^÷X @üâ[ïíNý ]áâBïí]Rñ NýÜábá[ *Ø@üáâÿw‚ÿ@ü S÷ïíýEýtËýáZ *UÛ Ul„åýS÷U[ y‡áRáXQRó Ü Ê@üáÿw‚ÿ [áZXbáSá¼, Üaåïí[^ýEýú Xá], ÜWýáBUNýýEýú XábÙÿâNý, Ü[XáRáO S÷QáR S÷XåA @üNý@ü|üâ] S÷ábÙÿXá[ã y€åýïí][ â^¤ü@üBïíM[ aáP[ #áv›áïíR âNýâR aåPãCÞ 39 UÖa[ @üá] S÷áOâX@ü â^¤üá[ KÙýl…âNý@üïíq† #áiŠâRïíZáB @üïí[R – *UÛ âNýâR *bÙÿ aâxŠ]Rã[ aWýáSâNý[ìïíS @üáYÞ @üïí[Rñ NýAR U{ KÙfEý S÷áOâX@ü âUPóá]ïíZ[ â^¤ü@ü Xbá^ZBM bÙÿÛ[áGã SKòýábÙÿUá[ Sk„ýâNý GáâRïíNýR Ráñ #OýEý bÙÿÛ[áGã *@üâýIý #U^ó SáJýó âU_Z âýFý]ñ âNýâR @üáïíG[ TüÜáïí@ü TüÜáïí@ü U{ KÙýfEý S÷áOâX@ü âUPóá]ïíZ YábÙÿZá Sá^áSáâ^ â^¤ü@ü XïíbáPZBïíM[ KÙýSâyƒÿâNýïíNý #áP^Þ SáJý PáR @üâ[ïíNýRñ
     S÷âNý UÖa[ S÷áOâX@ü â^¤ü@üBïíM[ bÙÿfFýá #RåYáZã âNýâR @üAR< Uá âRïíG[ NýbâU] bbÙÿïíNý #OÞ ]bÙÿZá UáÖaâ[@ü SýIýá^Så[ S÷áOâX@ü â^¤ü@ü axŠ]Rã[ #RåÌýáR @üâ[Zá #áRïímP[ aâbNý NýÜábáïíP[ GRó ^á@üál…-Sâ[ïíUâ^Ný S÷ãâNýïíWýáïíG[ #áíZáGR @üâ[ïíNýRñ KÙýºýô aâxŠ]RãïíNý â^¤üá GBïíNý[ UKòý UKòý âP@üSá]âPBïí@ü #áâRZá â^¤üá axSïí@Þü #áí]á@üSáNý @üâ[ïíNý Wåýâ]ïíNýR Ráñ *XR â@ü #âd…YåïíB[ Uã[âUn‰UãïíP[ [ïíºýô YAR aUßRáïí^[ íR^á]áâBZáâýFý] NýARbÙÿ NýábáïíP[ báïíNý íXâPRãSåïí[[ UçâýIý^ a[@üáïí[[ På½ßáÿw‚ÿ S÷NýáS^á]ã íG]á^áa@ü SóáâK , KýB]áa, UáGß S÷WçýâNýïí@ü #Nýâ@ÞüïíNý S÷áM âPïíNý bbÙÿZáâýFý]ñ NýÜábáïíP[ Sïí[ YAR âB÷â@üO aáïíbU íXâPRãSåïí[[ íG]á^áa@ü bbÙÿZá #áâaïí]R NýAR íabÙÿ awžÿáïía[ [áGïíNÿšÿ GRá½ßR UáUå âB÷â@üO aáïíbU í@ü Uâ]ïí]R – “#áSâR #RåB÷bSæUÞU@ü #áXáïíP[ SýIýá^Så[ OáRá S÷áOâX@ü â^¤ü@ü aâxŠ]Rã[ Uáâ_Þ@ü #âQïíU^ïíR íYáBPáR @ü[ëR NýábáïíNý #áSRá[ GRâS÷ZNýá UáâKòýïíU *UÛ #áSRá[ @üáïíG[ aåâUQá< bbÙÿïíUñ” NýÜábá[ #Råïí[áïíQ âB÷â@üO aáïíbU KÙýºýô Uáâ_Þ@ü aâxŠ]RãïíNý íYáBPáR @üâ[ZáâýFýïí]Rñ *bÙÿ #RåÌýáïíR XáRRãZ í@ü.âKý.ïíCá_, *X.*R.@ü[ S÷WçýâNý #âNýâOUçmP KÙýSâyƒÿNý âýFýïí]Rñ *bÙÿ #âQïíU^R #Xâ_Þ |ü[ëïíýIøýâRÛ y€åýïí][ S÷á§ÿïíR #RåâÌýNý bbÙÿZáâýFý]ñ
     &ík„ßý WýBUáRñ #ÿw‚ÿïí[ íP^âbNýUõïíNý[ KÙýPB÷ UáaRáñ aUóaáýEýã[ XNý PåbÙÿ báïíNý @üXÞ â@ü[Zá ýEýâ]ZáïíýFýRñ âU[áX RábÙÿ, ýc‰ýáâÿw‚ÿ RábÙÿ, RábÙÿ âSýFýïíR[ ýIýáRñ @üAR â^¤üá S÷ýEýá[ – @üAR< Uá QXÞ S÷ýEýá[ñ íYAáïíR QXÞ RábÙÿ – íaAáïíR â^¤üá RábÙÿñ QïíXÞ[ aâbNý â^¤üá < @üïíXÞ[ íYáBbÙÿ íNýá #áa] â^¤üáñ
     *@üPá íYáBPá aÖa§ÿ aáQåaWýáZ #RóNýX aáQå Xbá[áG ¬áRáUNýá[ Ê ÊXÖYåïíºýôr‡[ âBâ[ XïíbáPZ Sá]SáKòýáâyƒÿNý #á^÷ïíX }üWýáBXR @üïí[Rñ UºÞýXáïíR íYAáïíR XbáïíPïíU[ XâmP[ [âbZáïíýFý Nýábá[bÙÿ Sáïír‡Þ *Ø #á^÷X #UâyƒÿNý âýFý]ñ *â #á^÷Xïí@ü í@üú @üâ[Zá #á^÷ïíX[ WýºýôUçmPab Sá]SáKòýá S÷áOâX@ü âUPóá]ïíZ[ ýFýá¼âPBïí@ü ]bÙÿZá âNýâR B÷áïíX[ XïíQó QXãÞZ XïíRáWýáU açâtËý[ GRó íAá]-@ü[Nýá] ]bÙÿZá íUKòýá@üãºÞýïíR XáâNýZá KÙýâJýïíNýRñ âNýâR âRïíGbÙÿ BáZ@ü âýFýïí]R –
     âNýâR BáR Qâ[ïíNýR –
                        “bâ[ bâ[ @üâ[ âPUá âUWýáU[ã
                        Kýáâ@üïí] â@ü âXïí] aáQRá[ QR –
                        Kýá@üïí] YâP íSNý – aPábÙÿ Kýáâ@üNý
                        íYáB Rá @üâ[Ný – XåâR >â_BMñ”
     #áUá[ XáïíHü XáïíHü aWýá @üâ[Zá QXÞ ax‡ïíl„ý UºýôÞçNýá< @üâ[ïíNýRñ
     *âPïí@ü XbáiŠáGã[ #áv›áïíR aá[áïíPïí^ y‡ïíP^ã #áímPá]R íGá[ @üPïíX #áBábÙÿZá ýEýâ]ZáïíýFýñ âUïíP^ã âGâR_ UGßR @üâ[Zá y‡ïíP^ã âGâR_ UóUbá[ @üâ[ïíNý bbÙÿïíUñ *bÙÿ GRá½ßR UáUå Báâl„ýGã[ #áPïí^Þ #RåS÷áâMNý bbÙÿZá B÷áïíX-B÷áïíX P]U] ]bÙÿZá Cïí[ Cïí[ Nåý]á âUNý[M @üâ[ïíNý #á[Çü @üâ[ïí]R *UÛ yƒÿáïíR yƒÿáïíR aWýá aâXâNý @üâ[Zá GRaáQá[Mïí@ü âUïíP^ã íUâRZá UçâýIý^ àS^áaïíR[ âU[ëïík„ý GRXNý BJýR @üâ[Zá – XbáiŠáGã[ #áPïí^Þ < íRNçýïíNÿšÿ âUr‡aã bbÙÿïíNý #RåïíS÷[Má íYáBábÙÿïíNý ]áâBïí]Rñ â¼UMÞ[â³Ný SNýá@üá báïíNý ]bÙÿZá âNýâR *bÙÿ WýáïíU y‡áQãRNýá #áímPá]ïíR @üAR S÷Nýó¤üWýáïíU #áUá[ @üAR< Sïí[á¤üUáïíU #Û^ B÷bM @üâ[ZáâýFýïí]Rñ âNýâR #áGãUR íPïí^[ y‡áïíOÞ âRWýãÞ@ü aÛB÷áXãSå[ë_ñ
     NýÜábá[ CýIýRáU{] GãUïíR *@üâýIý CýIýRá[ KÙýíq‰A @üâ[Zá SåR[áZ â^¤üáGBïíNý NýáÜbá[ #UPáR axSïí@Þü âU^PWýáïíU #áiŠS÷@üá^ @üâ[Uñ
     UáÛ]á 1335 aá]ñ âbmPåXåa]XáR NýÜábá[ y‡B÷áX Sá]SáKòýáZ WýábÙÿ WýábÙÿ JýÜábÙÿ JýÜábÙÿ UaUáa @üâ[Zá #áâaïíNýâýFý]ñ â@üÿwŸ PåWÞýáïíBó[ âU_Z XáïíJý B[ë ýFýáKòýá ]bÙÿZá B÷áïíX[ XïíQó Pâ¤üM-SâsEýX í@üáïíM íQáSáSå@åü[ SáïíKòý âbmPåXåa]XáïíR[ XïíQó íY Pá§ÿá-bá§ÿáXá[ açâtËý bZ NýábáïíNý PãCÞâPR XáX]á ýEýâ]ïíNý Oáïí@üñ *bÙÿ XáX]áZ ÜWæýNýRáO SÀýá, ÜâUr‡RáO SÀýá, ÜSURýEýú SÀýá, ÜRã]XâM @üá]aá, Ü @åüýEý]ýEýú aá{, Ü #ªßåR Xál…á, ÜbáKòý aáXÿw‚ÿ, ÜRmP XábÙÿâNý, < Ü íBáSá] aáXÿw‚ÿ S÷WçýâNý RZ GR #áaáXã âýFýïí]Rñ YábábÙÿ bKÙý@ü *@üXá¼ NýÜábá[bÙÿ S÷ïíýEýtËýáZ *bÙÿ XáX]áZ GZ]áWý bZñ íaâPR bbÙÿïíNý *YáUÖ âbmPåXåa]XáïíR[ XïíQó #á[ í@üáR âPR SæïíUÞ[ XNý PæWÞýáBóGR@ü Sâ[âyƒÿâNý[ KÙý¿ýU bZ RábÙÿñ GRá½ßR UáUå YAR íPïí^[ #Wýÿw‚ÿïí[ < Uáâbïí[ RáRáyƒÿáïíR RáRáWýáïíU íPïí^[ íaUá < BJýRMæ]@ü @üáïíYÞ UóáSçNý NýARbÙÿ XÛ]áXáïíKòýá #°×ïí][ BJýRXæ]@ü @üïíXÞ[ KÙýíPóáºýôá XáRRãZ Ü$r‡[ýEýú XbáSá¼, ÜíYáïíB^ýEýú XbáSá¼, ÜaNýã^ýEýú XábÙÿâNý (íXáýIýá) S÷XåA âUïíPóáÖaábã UóâºýôUïíBÞ[ #áv›áïíR âNýâR aáKòýá âPZá XÛ]áXáïíKòýá *X.bÙÿ. aå@åüïí][ KÙýl…âNý âUQáïíR XRS÷áM ýLýáâ]Zá @üáYÞ @üâ[ïíNý #á[Çü @üâ[ïí]R *UÛ NýÜábá[bÙÿ *Ø@üáâÿw‚ÿ@ü S÷ïíýEýtËýáñ *X.bÙÿ. y€åý] bábÙÿy€åýïí] KÙýl…ãNý bZñ âNýâR *Ø âUPóá]ïíZ RáXXá¼ íUNýïíR íU^ â@üýFåýâPR ýEýá@åü[ã @üïí[Rñ *Ø âUPóá]ïíZ[ WæýNýSæUÞ S÷QáR â^¤ü@ü ^÷ïïík„ýZ ÊYåNý âBâ[Qá[ã XbáSá¼ XïíbáPZ Xÿw‚ÿUó @üïí[R – “SýIýá^Såïí[[ XáâýIýïíNý GRá½ßR UáUå[ #UPáR #Ry‡ã@üáYÞóñ” Sá]SáKòýáïíNýá #áíýFýbÙÿ – ía @üOá ýFýág.èýRñ NýÜábá[ íýEýtËýá UóNýãNý XÛ]áXáïíKòýáïíNý bábÙÿy€åý] bbÙÿNý Ráñ #áX[á íPïâAZáâýFý – UáÛ]á 1349 aáïí] aábÙÿïíýc‰ýáïíR[ Sïí[ âRïíG âWý¤üá @üïïâ[Zá âUPóá]ïíZ[ â^¤ü@ü #â^¤ü@ü @üXãÞâPBïí@ü íUNýR S¼áâP âPïZá UÜáâýEýZá [áâAZáâýFýïí]Rñ âNýâR *bÙÿ y€åýïí][ S÷âNýÌýáNýáïíP[ XïíQó #RóNýXñ âNýâR PãCÞâPR *bÙÿ S÷âNýÌýáïíR[ aÛïíB GâKòýNý íOïí@ü *[ aåAPåÚïíA[ #Û^ãPá[ bïíZâýFýïí]R – *UÛ NýÜá[bÙÿ *Ø@üáâÿw‚ÿ@ü S÷ïíýEýtËýáZ *bÙÿ y€åýïí][ U{ íBá]Xáïí][ XãXáÛaá bZñ XåBïíUâKòýZá B§ÿáQ[ RmP âýFýïí]R ]áýIýPá[ XáRå_ – NýÜá[ #íýLý]  axSâºý < S÷âNýSâºý âýFý]ñ NýÜá[ Sïí¤ü âUâWýl… GáZBáZ y€åý], GRâbNý@ü[ S÷âNýÌýáR S÷WçýâNý yƒÿáSR @ü[á â@üýFåýbÙÿ #aáQó RZñ â@üÿwŸ GRá½ßR UáUå Aáâ] báïíNý, al…óáaã XáRå_ â@ü @üïí[ *NýaU @ü[ïí]R íaýIýábÙÿ WýáUUá[ @üOáñ NýÜá[ XNý íGPã BJýRXæ]@ü @üXãÞ AåUbÙÿ @üXbÙÿ íPïíAâýFýñ
     *bÙÿ XÛ]áXáïíKòýá bábÙÿy€åýïí] â@üýFåý@üá] â^¤ü@üNýá @üâ[Uá[ S[ y‡áXã WýUáRïímP[ aáP[ #áv›áïíR âNýâR bÙÿGXáâ]ýEý@ü ýEýâ]Zá YáRñ
     *bÙÿ íabÙÿ SåMóïí¤ü¼ bÙÿGXáâ]ýEý@üñ *bÙÿ ïïíabÙÿ #á^÷Xñ #á[ *bÙÿ íabÙÿ #á^÷X-y€åý]ñ *@üPá íYAáïíR Wýá§ÿR Q[á ýEýâÀýZá RPã KÙýÖía âXâ]Ný bbÙUá[ GRó @åü]å@åü]å RáïíP ^NýNý[§ÿ Wýïí§ÿ UáâbZá ýEýâ]Nýñ a@üáïí] âU@üáïí] Yábá[ #XçNýUïí¤ü Paåó íýFýïí][ P] íRð@üá UáâbZá, aÜáNýá[ @üáâýIýZá #áRïímP XáâNýZá KÙýâJýNý, Yábá[ ýEýïí[ âRNýó B[ë ýEýâ[Zá íUKòýábÙÿNý. #áG íaAáïíR BâKòýZá KÙýâJýZáïíýFý ¬áR < @üïíXÞ[ #âRmPaåmP[ #X[áUNýã XZRá íYáBPá aÖa§ÿ UõÎýEýYÞ âUPóá]Zñ #áG #á[ ía *@üá RZ, ía U{ñ abyöÿ S÷áïíM[ KÙýq‰áïía ía #áG @ü]báaóXåA[á, aPá ýEý°×]ñ GRá½ßR UáUå[ XQóGãUïíR[ #âUyŠ[MãZ @üãâºÞý[ ]ã]á âRïí@üNýR *bÙÿ bÙÿGXáâ]ýEý@üñ
     íXâPRãSå[ íG]á[ XZRá OáRá[ #ÿw‚ÿBÞNý *bÙÿ B÷áXñ â^¤üáPã¤üáZ *í@üUáïí[ #RB÷a[ *]á@üáñ *bÙÿ B÷áïíX âUPóá]Z S÷âNýâÌýNý bbÙÿUá[ U{ SæUÞ bbÙÿïíNý *@üâýIý íYáBPá aÖa§ÿ #á^÷X #áâG< UºÞýXáR [âbZáïíýEýñ ¬áRáUNýá[ Ê ÊXÖ Yåïíºýô^÷[ âBâ[ Xbá[áïíG[ Wýºýô â^_ó SæGóSáP y‡áXã WýUáRmP *bÙÿ #á^÷X S÷âNýÌýá @üïí[Rñ S÷âNý UÖa[ îU^áïíA[ í^_ }ü¼ôUáí[ y‡áXã Yåïíºýôr‡[ âBâ[ Xbá[áïíG[ GlŠâPR KÙýS]ïí¤üó *A#áïíR *@ü âU[áG aáQåaWýá[ #áïíZáGR @ü[á bZñ íP^ âUïíP^ bbÙÿïíNý U{ WýºýôS÷áM SåMóáOãÞ *AáïíR }üWýáBXR @üïí[Rñ y‡áXã Yåïíºýôr‡[ âBâ[ Xbá[áG GãâUNý #UyƒÿáZ U{Uá[ *bÙÿ #á^÷ïíX #áâaZá NýÜábá[ GlŠâPR Sá]R @üâ[ZáïíýFýRñ NýÜábá[ Wýºýôâ^_ó aNýóÿÿPùtËýá Ê ÊXÖ y‡áXã aNýóáRmP âBâ[ Xbá[áG< U{Uá[ *bÙÿ #á^÷ïíX }üWýáBXR @üâ[ZáïíýFýRñ
     @üâONý #áíýFý S÷âNýUÖa[ îU^áïíA[ í^_ }ü¼ôUáïí[[ SæïíUßbÙÿ *Ø #°×ïí][ GRaáQá[M QáRóUSïíR[ @üáYÞ í^_ @üâ[Zá íTüïí]Rñ NýÜábá[ïíP[ a@üïí][ PçýýLòý âUr‡áa íY y‡áXã Yåïíºýôr‡[ âBâ[ Xbá[áïíG[ GlŠâPïíR[ KÙýÖaïíU[ âPR aåUçâtËý bbÙÿïíUbÙÿñ *bÙÿ a[] âUr‡áa #áâG< aRaáQá[ïíM[ XïíPó Uk„ýXæ] bbÙÿZá [âbZáïíýFýñ
     *bÙÿ #á^÷ïíX[ S÷âNý ^÷k„ýáUáR yƒÿáRãZ âUïíPóáÖaábã UóâºýôUBÞ < #á^÷ïíX[ â¼ôZáUáR, âRÌýáUáR Wýºýôâ^_ó XáRóU[ Üaïíÿw‚ÿá_@åüXá[ SÀýá, Ü^â^Wæý_M aá{, Ü $r‡[ýEýú báG[á, Q[MãQ[ SáâA[á, Ê BZá[áX UXÞM, aåQã[ýEýRú Páa S÷WçýâNý GRâ^¤üáP[Pã @üXãÞBïíM[ abáZNýáZ ýEýâÀýZá RPã[ SáïíKòý NýPáRãÿw‚ÿR GâXPá[ã UÜáïíQ[ í@üá] íCÜâaZá Uá@àüýEýá B÷áïíX[ XáRRãZ aåQã[ýEýú Páa XïíbáPïíZ[ âR@üýIý â@üýFåý GáZBá < Så@åü[ PáïíR aÛB÷b @üâ[Zá âUPóá]ïíZ[ }üWý âRXÞáM @üáYÞ #á[Çü @ü[á bZñ  âUPóá]ïíZ[ âRXÞáM @üáYÞ ýEý]á@üá]ãR yƒÿáRãZ GRáaáQá[ïíM[ PáR #Ry‡ã@üáYÞñ íY íYXR Sáâ[ZáïíýFýR – í@üb Uá ^÷XPáR @üâ[Zá, í@übUá UÜá^, AKòý, ýIýáâ] âPZá aábáYó @üâ[ZáïíýFýRñ GRá½ßR UáUå *bÙÿ @üXãÞBMïí@ü ]bÙÿZá B÷áXáÿw‚ÿïí[ âBZá âWý¤üá @üâ[Zá, *XR â@ü UÜáïíQ[ yƒÿáRãZ @üºÞýS¤üïí@ü Qâ[Zá BáýFý bÙÿNýóáâP aÛB÷b @üâ[Zá UÜáïí^[ AåÜâýIý âPZá ýIýáâ][ ýFýáKÙýâRãYåºýô y€åý]Bçb âRXÞáM @ü[ábÙÿïíNý a¤üX bRñ aÛïíB aÛïíB ýFýá¼áUáïía[ UóUyƒÿá @üâ[Zá íTüâ]ïí]Rñ ýFýá¼-â^¤ü@ü, #â^¤ü@ü < yƒÿáRãZ @üXãÞâP@üïí@ü ]bÙÿZá âNýâR âUPóá]ïíZ[ aáâUÞ@ü KÙýl…âNý[ GRó XáâýIý @üáâýIýZá bÙÿýIýá@üáýIýá[ @üáG #á[Çü @üïí[íRñ *bÙÿ aXZ *Ø #°×ïí][ NýPáRãÿw‚ÿR UPáRó GâXPá[ XïíbáPZ *bÙÿ âUPóá]ïíZ[ GRó ýEýâÀýZá RPã[ ýEýïí[ S÷áZ 10 íOïí@ü 12 âUCá axSâºý PáR @üâ[ZáâýFýïí]Rñ
     UºÞýXáR íA]á[ XáJý < aåPç^ó Så@åü[ *Ø aXy‚ÿ GáZBáïí@ü í@üú @üâ[Zá bbÙÿZáïíýFýñ *âPïí@ü y€åýïí][ Bçb âRXÞáïíM[ S÷yŸâNý íYXR ÿPùëNýïíUïíB ýEýâ]ïíNý ]áâB] – y€åïí] SïíKòýáïí^áRá[ @üáG< NýïíNýáâQ@ü KÙýPóïíX ýEýïâ]íNý ]áâB]ñ ýFýá¼-â^¤ü@ü a@ü]ïí@ü bZ SKòýáïí^áRá Rá bZ @üáG PåbÙÿýIýá[ íY í@üáR *@üýIýá UáQóNýáXæ]@üWýáïíU @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ y€åýïí][ BçbâRXÞáM UóáSáïí[ ýFýá¼ïíP[ #UPáRbÙÿ íU^ãñ Nýábá[á XáâýIý Ubá bbÙÿïíNý #á[Çü @üâ[Zá bÙÿýIý@üáýIýá, XáâýIý îNýZá[ã @ü[á, bÙÿýIý íSáKòýáR S÷WçýâNý âUPóá]ïíZ[ YáUNýãZ ^÷XGR@ü @üáïíG[ #âQ@üáÛ^ @üáGbÙÿ @üâ[ZáïíýFýñ ýFýá¼ïíP[ #âQ@üáÛ^ ýFýá¼ïí@ü ýFýá¼áUáïía Oáâ@üZá SïíKòýáïíaáRá @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ NýARá@üá[ âPïíR ýFýá¼âPBïí@ü S÷âNý Xáïía Xá¼ *@ü ýIýá@üá P^ #áRá < UábÙÿ^ ía[ ýEýáKÙý] âPïíNý bbÙÿNýñ í@übïí@üb UáaR XáâGNý í@üb í@üb Ný[@üá[ã @üáâýIýNý, í@üb í@üb aáTüábÙÿ *[ @üáG @üâ[Ný *bÙÿ WýáïíU âNýâR ýFýá¼âBBïí@ü aÛaá[ GãUïíR WýâU_óïíNý[ aåRáBâ[@ü @üâ[Zá BâKòýZá Nåýâ]ïíNý ]áâBïí]Rñ S÷âNýâPR íYXR SKòýá[ Cmýýá Oáâ@üNý íabÙÿ[ìS @üáïíG[< Cmýýá SâKòýNý – Cmýýá SâKòýUá[ aïí§ÿ aïí§ÿ @üáïíG íYáBPáR Rá @üâ[ïí] S÷QáR â^¤ü@ü âbaáïíU âNýâR #aÿwŸtËý bbÙÿZá Uâ]ïíNýR – “Yábá[ Wýá] Rá ]áâBïíU ía ýEýâ]Zá YábÙÿïíUñ bÙÿbá B[ãïíU[ S÷âNýÌýáRñ Yábá[á @üXÞ@åümýŽý NýábáïíP[ GRó *bÙÿ y€åý] Rïíbñ UáUåïïíýFýïí]ïíP[ GRó #Ró y€åý] [âbZáïíýFýñ”
     }üWý @üXÞSïíO XáRå_ïí@ü #íR@ü UáQáâUSâºý[ axŠåïAãR bbÙÿïíNý bZñ S÷QáR â^¤ü@ü âbaáïíU @üáYÞUóáSïíPïí^ NýÜábáïí@ü #íR@ü aXZ Uáâbïí[ YábÙÿZá NýPàâU[ @üâ[ïíNý bbÙÿNý YábáïíNý aXïíZ NýÜábá[ âUPó]áïíZ[ S÷áSó #OÞ bÙÿNýóáâP Sá<Zá YáZñ í@üáR í@üáR âPR a@üá] bbÙÿïíNý Uáâb[ bbÙÿZá – [áâ¼ïíNý @üâ]@üáNýá bbÙÿïíNý âTüâ[Zá #áâaZá âUPó]áïíZ[ ýFýá¼ â^¤ü@ü a@üïí][ íAÜáG AU[ ]bÙÿZá NýïíUbÙÿ CåXábÙÿïíNý YábÙÿïíNýRñ *XR< íPAá YábÙÿNý íY @üâ]@üáNýá Uá íXâPRãSå[ bbÙÿïíNý âTüâ[ZábÙÿ ýFýá¼ïíP[ ]bÙÿZá SKòýábÙÿNýïíP UâaZá YábÙÿïíNýR ñ  â@ü âR[]a @üXÞ S÷ïíýEýtËýá, â@ü â^¤üáRå[áB íP^BKòýá[ SïíO S÷@çüNý XáRå_ BJýR @üâ[Uá[ *@ü Uâ]Ìý SPïí¤üSñ âNýâR ýFýá¼-â^¤ü@üïíP[ïí@ü S÷áZbÙÿ KÙýSïíP^ âPïíNýR – “íNýáX[á @åÜüïíKòý bbÙÿZá UâaZá Oáâ@ü< Rá – íYâPR @üáG Rá Oáâ@üïíU íaâPR XáâýIý AåÜâKòýZá XáâýIý Wý[áýIý @üâ[ïíUñ  NýábáïíNý ^[ã[ @üXÞ¤üX bbÙÿïíU *UÛ XáâýIýýIýá< #á]Bá bbÙÿïíUñ”
     *bÙÿ âUPóá]ïíZ âNýâR YNýâPR âýFýïí]R XáïíHü XáïíHü U{ ¬áRã|üMã, ]Åý@üãâºÞý aáâbâNýó@ü, GR S÷âNýâRâQ Xwžÿã, S÷WçýâNýïí@ü #áRábÙÿZá ýFýá¼ < â^¤ü@üBMïí@ü Uâ]ïíNýR – “#áG XáRRãZ â^¤üáXwžÿã #áâaïíUR, @üá] aáQå #áâaïíUR, S[}ü âKý.*X. #áâaïíUR, #áSRá[á S÷yŸNý bbÙÿZá Sg.èýR – YábáïíNý #áXáïíP[  – ýFýáïí¼[á XRXáNýáïíRá XáR, UºýçôNýá, #áUçâºý, #âWýRZ bÙÿNýóáâP #RåÌýáR @üâ[Zá NýÜábáâPïíB[ #á^ãUßáP < }üïíWýfFýá]áWý @üâ[ïíNý Sáïí[ñ” âNýâR íY }üQå *@üGR âRÌýáUáR â^¤ü@ü âýFýïí]R Nýábá Rïíbñ NýÜábá[ #áP^Þ âýFý] aUßGRB÷ábóñ â^¤ü@ü âbaáïíU âNýâR âýFýïí]R íÿPùáM|ü[ëñ NýÜábá[ S÷âNýÌýáïíR[ ýFýá¼BM YábáïíNý y‡áU]x‡ã bbÙÿïíNý Sáïí[ NýªRó âNýâR NýÜábáâPBïí@ü ^÷ïíX[ XYÞóáPá â^AábÙÿUá[ GRó âRïíG báïíNýRáïíNý @üáG @üâ[Zá íPAábÙÿZá âPïíNýRñ
     âNýâR *XâR @üXÞSáB] âýFýïí]R íY [áâ¼ïíNý CåXábÙÿïíNý CåXábÙÿïíNý #UïíýEýNýR XïíR âUPóá]ïíZ[ @üáG@üïíXÞ[ @üOá Uâ]Zá YábÙÿïíNýR, #áUá[ SïíO YábÙÿïíNý YábÙÿïíNý báNý RáâKòýZá â@ü íY âýEýÿw‚ÿá @üâ[ïíNýR Nýábá âNýâR ýFýáKòýá #á[ í@üb GáâRïíNýR Ráñ
     *âPïí@ü a[@üá[ã #RåïíXáPR ]áWý @üâ[Zá @üÜáýEýáC[ Sá@üá bbÙÿïíNý #á[Çü @üâ[ZáïïíýFýñ ýFýá¼ â^¤ü@ü < âRÌýáUáR @üXãÞ[ P] #íbá[á¼ @üáG @üâ[ZábÙÿ ýEýâ]ZáïíýFý PÜáKòýábÙÿUá[  Uá @üOá @üâbUá[ XNý @üábá[< aXZ RábÙÿñ *bÙÿ GRá½ßR  UáUå[ #áíP^ < âRïíPß^ NýÜábá[ @üXãÞ, KÙýSïíPtËýá XÀý]ã a@üïí]bÙÿ îQïíYÞ[ aâbNý }üâRïíNýRñ âNýâR âýFýïí]R íYXR íGPã < *@ü|ÜüïíZ S÷@çüâNý[ ïíNýXâR RáïíýFýáKòý UámPáñ íY @üáG Qâ[ïíNýR Nýábá[ í^_ íPâAZá ýFýáâKòýïíNýRñ âNýâR Uâ]ïíNýR “@üïí[ïí§ÿ bÙÿíZ Xïí[ïí§ÿñ”
     @üïíZ@ü UÖaïí[[ XïíQóbÙÿ bÙÿtËý@üâRâXÞNý Sá@üá[ C[ îNý[ã bbÙÿZá íB], @üNý Sâ[P^Þ@ü #áâaïíNý ]áâBïí]Rñ NýÜábá[á âUPóá]ïíZ[ #ábÙÿR ^ç¦]á, âRZX @üáRåR, SKòýáïí^áRá, S[ã¤üá[ Tü]áTü] < @üáG@üïíXÞ[ WæýZaã S÷^Ûaá @üâ[ïíNý #á[Çü @üâ[ïí]Rñ *bÙÿ S÷^ÛaáUáP Pæ[ ^÷UMYïíwžÿ S÷ýEýáïí[[ RóáZ ýEýáâ[âPïí@ü ýFýKòýábÙÿZá SâKòýïíNý ]áâB]ñ #q†âPïíR[ XïíQóbÙÿ *bÙÿ UõÎýEýYÞ âUPóá]Z  GRá½ßR UáUå[ íRNçýïíNÿšÿ aá[á SâsEýXUïí§ÿ[ XïíPó *@üâýIý #áP^Þ âUPóá]ïíZ Sâ[MNý bbÙÿ]ñ
     Pæ[ På[áÿw‚ÿ[ bbÙÿïíNý ýFýá¼ â^¤ü@ü *bÙÿ S÷âNýÌýáR < S÷âNýÌýáïíR[ S÷âNýÌýáNýáïí@ü íPâAUá[ GRó #áâaïíNý ]áâBïí]Rñ S÷a§ÿNý KÙýíq‰A @ü[á YábÙÿïíNý Sáïí[ íY ýFýá¼âPBïí@ü báïíNý[ @üáG < @üáïíJý[ @üáG â^¤üá íP<Zá[ GRó âNýâR âUPóá]ïíZ[ #U^ó SJýR SáJýïíR[ aâbNý íýIý@àüâR@üóá] â^¤üá[ íYáBaáQR @üâ[ZáâýFýïí]Rñ
     âUPóá]ïíZ[ aXy‚ÿ ýFýá¼ â^¤ü@üïí@ü S÷áOÞRá[ aXïíZ *@üaÛïíB PÜáKòýábÙÿïíNý bbÙÿNýñ a@üá] < al„ýóáZ ýFýá¼âPBïí@ü #á^÷XCïí[ S÷áOÞRá @üâ[ïíNý bbÙÿNý – #âQ@üÿwŸ S÷âNý aÂáïíb }ü¼ôUá[ |ü[ë SæGáZ íYáBPáR @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ GRá½ßR UáUå YAR Oáâ@üïíNýR NýAR âNýâR ýFýá¼ïíP[ aâbNý S÷áOÞRá @üâ[Zá NýábáâPBïí@ü |ü[ë Xbá[áGBïíM[ #áPïí^Þ KÙýk‡åk„ý bbÙÿUá[ GRó #RåïíS÷[Má íYáBábÙÿïíNýRñ âNýâR S÷áZbÙÿ UáKòýã #áâaïíNýR Ráñ íabÙÿ bÙÿGXáâ]ýEý@ü íYR NýÜábá[ QóáÛ NýÜábá[ ¬áR âýFý]ñ ýFýá¼ â^¤ü@ü @üXãÞ a@üïí]bÙÿ NýýIýyƒÿ Oáâ@üïíNýR @üAR @üábá[ KÙýS[ â@üWýáïíU @üáïíG[ PáâZNÿšÿ SâKòýïíU *bÙÿ@üOá âýEýRàNýá @üâ[Zá âNýâR aUßPá Uâ]ïíNýR – To work is to worshipñ @üáG @ü[á XáïíR SæGá @ü[áñ âRïíGïí@ü aUÞPá íY í@üáR aÖ@üáïíYÞ âRïíZáâGNý @üâ[Zá [áâAïí] UõÎýEýYÞ Sáâ]Ný bbÙÿïíUñ Uáâbïí[[ #RáKòýx‡[ïí@ü âNýâR í@üáR âPRbÙÿ SýFýmP @üâ[ïíNýR Ráñ NýÜábá[ XáRå_ âýEýâRUá[ ¤üXNýá âýFý] #¿åýNý Q[ïíM[ñ íRâGïíWýKòýã B÷áïíX[ aïíNýór‡[ íCáKòýábÙÿ UáUå âYâR UºÞýXáR *Ø âUPóá]ïíZ[ â^¤ü@ü âNýâR S÷OX GãUïíR XÛ]áXáïíKòýá y€åýïí] GRá½ßR UáUå[ âR@üýIý SKòýáïí^áRá @üâ[ïíNýRñ âNýâR *@üâPR |üKòýB÷áïíX âBZá íPâAïí]R íY aïíNýór‡[ UáUå SáJý^á]á @üâ[ïíNýïíýFýR – bÙÿbá íPâAZá âNýâR NýÜábáïí@ü Kýáâ@üZá Uâ]ïí]R “aïíNýór‡[ NåýâX *AáïíR í@üR? #áXá[ aïí§ÿ ýEý]ñ” *bÙÿ Uâ]Zá âNýâR aïíNýór‡[ UáUåïí@ü Kýáâ@üZá ]bÙÿZá âBZá {B]ã bbÙÿïí] RXÞá] SKòýábÙÿZá #áâRZá bÙÿGXáâ]ýEý@ü y€åýïí][ ýFýá¼áUáa Sâ[ýEýá]ïí@ü[ SíP âRYåºýô @üâ[ïí]Rñ *bÙÿ aïíNýór‡[ UáUå GRá½ßR UáUå[ KÙýSïíP^ XNý ýEýâ]Zá âXNýUóZã bbÙÿZá #áGãUïíR aåS÷âNýâÌýNýñ
     íaâPR bÙÿy€åýïí] Yá<Zá[ SïíNý #áXáïíP[ Sá]SáKòýá B÷áïíX[ SæUßUây‚ÿ[ aáºýá[ WýáZáïí@ü âG¬áaá @üâ[]áX – â@ü - âX*×á aáïíbU – #áSRá[ UZa @üNý?
     “#áXá[ YNý íbá@ü #áSRá[ â@ü P[@üá[ U]åR” - #áâX âG¬áaá @üâ[]áX GRá½ßR UáUå[ ax‡ïíl„ý #áSRá[ â@ü Qá[Má? NýAR ía Uâ]] – “ ía â@ü Uâ]U WýáZá” - íaâPR XZRá íBýFý]áX, *@üGR UåKòýá XáRå_ âG¬áaá @ü[ïí]R – “[áy‚ÿáZ í@ü YáZ? UáKòýã í@üáOáZ? #áâX #áXá[ RáX Uïí] íYbÙÿ UáKòýã Sá]SáKòýáïíNý Uïí]âýFý #XâR ía U]] #áSRáïí@ü í@üáâýIý í@üáâýIý RXy€ýá[ñ #áâX Uq‰áX * â@ü @ü[ïíýFýR – NýAR ía U]] – #áSâR GRá½ßR UáUå[ íPïí^[ï í]á@ü – *bÙÿ YïíOtËýñ âNýâR XáRå_ RR – ïíPUNýáñ ”
     QR@ü[ B÷áïíX[ XáRRãZ aGRã@üáÿw‚ÿ aÜáNý[á UáUå #áXáïíP[ a@üïí][bÙÿ aåSâ[âýEýNýñ âNýâR #áGãUR y‡áQãRNýá aÛB÷áXã < íP^âbNýUõNýãñ íaâPR @üOáZ @üOáZ Uâ]Zá íTüâ]ïí]R – “ #áX[á GRá½ßR UáUåïí@ü @üNýýIåý@åü GáâR Uá âýEýâRñ XZRá < aUÛ OáRá[ í]á@ü NýÜáïí@ü íYWýáïíU S÷áïíM[ #áaïíR UâaïíZïíýFýR ía@üOá WýáUïí] #áXá[ ]ªá bZñ íPA]áX aâNýóbÙÿ NýÜá[á BåMã[ aXáP[ @ü[ïíNý GáïíRñ” íýFýáýIý *@üýIýá Uá #áXá[ Qá[Máïí@ü *í@üUáïí[ Sáïíqý âPïíZïíýFýñ íaâPR Uáïía S÷ýEýÀý WýãKòýñ S÷NýáSåS[ íOïí@ü âTü[âýFýñ Uáïía í@üáR [@üïíX [Ký Qïí[ PÜáâKòýïíZ #áâýFý – *@üGR aãýIý íýFýïíKòý KÙýJýïíNý #áâX íYbÙÿ UaïíNý íBâýFý *âX #á[ *@üGR íXáýIýá XNý Xåa]XáR WýÿPùïí]á@ü íabÙÿ aãïíýIý Uïía SKòýïí]Rñ âNýâR UïíabÙÿ âGïí¬a @ü[ïí]R #áSâR YáïíUR í@üáOáZ? KÙýºýïí[ U]]áX - QR@ü[ñ
     NýAR íabÙÿ WýÿPùïí]á@ü U]ïí]R – Sá]SáKòýáZ y‡RáXQRó Så[ë_ – ^÷ïík„ýZ GRá½ßR UáUå[ UáKòýã[ @üáïíýFý ?   NýAR #áâX U]]áX – bóÜá bóÜá – NýÜá[bÙÿ UáKòýã[ @üáïíýFý[ í]á@üñ â@ü U]U NýAâR íabÙÿ WýÿPùïí]á@ü GRá½ßR UáUå[ KÙýí½ïí^ó a^÷k„ý S÷MáX GáâRïíZ aãýIý íýFýïíKòý KÙýíJý PÜáKòýáïí]R *UÛ U]ïí]R – #áSâR UaåR – #áSâR #áXá[ |ü[ëïíPïíU[ UáKòýã[ @üáïíýFý[ XáRå_, – bÙÿNýáóáâP U]ïíNý U]ïíNý S÷^ÛaáZ S°×XåA bïíZ SKòýïí]R –
     @üïíXÞbÙÿ @üXãÞ[ S[ã¤üáñ Uáy‚ÿU #âNý [ìýLòýñ íaAáïíR #áíUïíB[ yƒÿáR AåUbÙÿ @üXñ ýEåýq‰ãïíNý #RU[Ný báS[ ýIýáâRïí] íQÜáZábÙÿ Uáâb[ bbÙÿïíU #á|üR «â]ïíU Ráñ aXåïíÿPù[ ]UMáºýô Gïí] y‡áQãRWýáïíU báNýSá ýFýKòýábÙÿZá YNý Aå^ã aÜáNýá[ @üáâýIýZá #UBábR y…áb @üâ[ïíNý Sá[á YáZ â@üÿwŸ [ál…á[ @üáG ýEýïí] Ráñ #áXáïíP[ *bÙÿ GRá½ßR UáUå YAR Yábá @üâ[ïíUR Uâ]Zá âyƒÿ[ @üâ[ïíNýR NýARbÙÿ Nýábá @üá]âU]x‡ Rá @üâ[Zá ]áâBZá YábÙÿïíNýRñ *bÙÿ íY ]áâBZá Yá<Zá, ]áâBZá Oá@üá, *bÙÿ íY #RXRãZ XïíRáU], *bÙÿ |üâ] KÙýB÷ Så[_@üá[ UóNýãNý aÇüU Rïíbñ bÙÿGXáâ]ýEý@ü NýOá XZRá OáRá[ S÷áMâS÷Z aâbzå×Nýá[ XæºÞýS÷Nýã@ü GRá½ßR UáUå PãCÞ íýEýð½ UÖa[ @üá] #á^÷X y€åýïí][ S÷QáR â^¤üïí@ü[ íSP aXáaãR Oáâ@üZá *Ø y€åýïí][ bÙÿâNýbáïía íY XâbXáXZ íS÷áÐ] #QóáïíZ[ aæýEýRá @üâ[ZáâýFýïí]R bÙÿâNýbáa Nýábá Wåýâ]ïíNý Sáïí[ â@üÿwŸ íP^Uáaã NýÜábáïí@ü Wåýâ]ïíURáñ #áâG bïíNý ^Ný U_Þ bïíU í@üb UâP ýEýâÀýZá RPã[ Nýãïí[ PÜáKòýábÙÿZá NýÜábá[ @üãâNÞý[ S÷âNý *@üUá[ Xá¼ PçâtËý âRïí¤üS @üïí[ NýAR< íabÙÿ #á^÷X y€åý] Nýábáïí@ü báNýýFýáâR âPZá bÙÿ^á[á @üâ[Zá #áSR Uïí¤ü ýIýáâRZá ]bÙÿïíU – #á[ âG¬áaá @üâ[ïíU “í@üáOá bbÙÿïíNý #áâýFýZáýFý – Wýá] #áýFý íNýá?”
                   Ráïíq† aåAXây‚ÿ - WæýïîXU aåAXàñ
     âU^á] âUïír‡[ #áïíZáGïíR yöÿtËýá íYXR #áSR açâtËý-XáQåïíYÞ[ ]ã]á[a #áy‡áPR @üâ[ïíNý @üâ[ïíNý S÷âNýâRZNý RU-RUáZXáR açâtËý[ #áRïímP XáâNýZá KÙýíJýR – #á[ âU[áX âUbãRWýáïíU açâtËý[ @üáYÞ ýEýâ]ïíNý Oáïí@ü íabÙÿ [@üX #áXáïíP[ GRá½ßR UáUå YNýbÙÿ @üXÞ @üâ[ïíNýR NýNýbÙÿ íYR NýÜábá[ @üïíXÞ[ #áB÷b UáâKòýZá YábÙÿNý? y‡áOÞXd…Nýá[ aÛ@üãMÞ aãXáïíUtËýRã #áU]ã]áZ #âNý¼ôX @üâ[Zá *@üâýIý[ S[ *@üâýIý XáRå_BKòýá[ S÷âNýÌýáR @üâKòýZá Nåýâ]ïíNý NýÜábá[ ýc‰ýáâÿw‚ÿïíUáQ bbÙÿNý Ráñ U[Û WæýXáRïímP XáâNýZá KÙýâJýïíNýRñ
     NýáÜbá[ âUâýEý¼UïíMÞ[ GãURïíUïíP[ SáNýá KÙýqýábÙÿïíNý YábÙÿZá íPâA – âNýâR YAR bÙÿGXáâ]ýEý@ü #á^÷X âUPóá]ïíZ[ Qá[@ü < Uáb@ü[ìïíS S÷áMSáNý Sâ[^÷X @üâ[Zá âUPóá]ïíZ[ SæMÞá§ÿ ÊUçâk„ý aáQïíR UóáSçNý NýARbÙÿ *NýP°×ïí][ â^¤üáPã¤üáZ #RB÷a[ íRGãïíWýKòýã B÷áïíX[ GRaáQá[M *@üâýIý â^¤üá - S÷âNàýJýáR BâKòýZá Nåýâ]Uá[ GRó NýÜábá[ aâ¼ôZ WæýâX@üá B÷bïíM[ âRâXºý íYáBáïíYáB @üâ[ïíNýïíýFýRñ âNýâR NýÜábáïíP[ #áv›áïíR aáKòýá íPR *UÛ yƒÿáRãZ B÷áXUáâaBïíM[ aábáYó abáRåWæýâNý SábÙÿZá âNýâR íRGãïíWýKòýã y€åý]ïí@ü S÷áOâX@ü y‚ÿ[ bbÙÿïíNý XQó bÙÿÛí[Gã âUPóá]ïíZ Sâ[MNý @üïí[Rñ âNýâRÿ *bÙÿ âUPóá]ïíZ[ GRó yƒÿáR aÛB÷b, Cïí[[ GRó UÜá^, @üáJý S÷WçýâNý[ âRâXºý yƒÿáRãZ KÙýÖaábã SçÌýïíSá_@üBMïí@ü ]bÙÿZá B÷áïíX B÷áïíX, yƒÿáRãZ íX]áZ íX]áZ, â^¤üáRå[áBã UóâºýôBïíM[ âR@üýIý aábáYó ýEýáâbïíNý YábÙÿïíNýRñ bÙÿbá[ S[ âNýâR ýEýmPRSåïí[[ XáRóU[ Ü@çüz×ýEýú PáaXbáSá¼ S÷WçýâNý GRP[Pã UóâºýôBïíM[ #ýc‰ýáÿw‚ÿ Sâ[^÷X < aábáïíYó ýEýRmPRSå[ #áRmP bÙÿRâtËýâýIýKÙý^R yƒÿáSR @üïí[Rñ
     *âPïí@ü NýPáRãÿw‚ÿR *.#á[ < XáRóU[ aåïí[ú RáO Pºý, íAGå[ã OáRá[ aXáGïíaUã íBð[bâ[ XábÙÿâNý S÷XåA UóâºýôBïíM[ âR[]a @üXÞS÷ïíýEýtËýáZ < íP^Uáaã[ aábáïíYó îRSå[ ^áâÿw‚ÿaåQá bÙÿRâtËýâýIýKÙý^ïíR[ íBáKòýáSºýR @üâ[Zá Nýábá[ ÊUçâk„ýaáQR @üïí[Rñ *bÙÿ|üâ] ýFýáKòýá< GRá½ßR UáUå SýIýá^Så[ OáRá[ #Xâ_Þ [CåRáO KÙýfEý bÙÿÛ[áGã âUPóá]Z, Ê[áXSå[ XQó bÙÿÛ[áGã, UõGïí@üáïí^á[Så[ XQó bÙÿÛ[áGã, íBáSá]Så[ XQó bÙÿÛ[áGã âUPóá]Z S÷âNýÌýáZ <NýïíS÷áNýWýáïíU GâKòýNý âýFýïí]Rñ Nýábá ýFýáKòýá *bÙÿ #°×ïí][ #âQ@üáÛ^ â^¤üá S÷âNýÌýáïíR[ aâbNý âNýâR bZ S÷Nýó¤üWýáïíU RZNý Sïí[á¤üWýáïíU GâKòýNý âýFýïí]Rñ íU@üá[ aXaóá GGß[ íPïí^[ ýFýá¼aXáGïí@ü #áiŠâRWÞý[^ã], Wýá[ïíNý[ y‡áQãR aåRáBâ[@ü @üâ[Zá BâKòýZá Nåýâ]Uá[ KÙýPB÷ UáaRáZ íP^XZ â^¤üá[ Gá] âUy‚ÿá[ @üâ[Zá âNýâR âRâUÞýEýáïí[ íP^XZ â^¤üáS÷âNýÌýáR BâKòýZá Nåýâ]ïíNý ]áâBïí]Rñ
     *bÙÿ GRá½ßR UáUU íYAáïíR Oáâ@üZá YNý @üáGbÙÿ @ü[ëR Rá í@üR U_Þá@üáïí] bbÙÿïí]bÙÿ NýáÜbá[ Uå@ü På[ëPå[ë â@ü[Zá @üÜáâSZá KÙýâJýNýñ GRaáQá[ïíM[ WýâU_óNý âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá âNýâR í@üïí]CábÙÿ RPã[ UÜáïíQ[ #Uyƒÿá axSïí@Þü URóá âRZwžÿR @üºÞçýS¤ü NýOá a[@üá[ã @üXÞýEýá[ãUçïímP[ aâbNý SæUß bbÙÿïíNý íYáBáïíYáB @üâ[Zá UÜá^, AKòý, Uy‚ÿá @üáJý bÙÿNýóáâP íYáBáKòý @üâ[Zá [áâAïíNýRñ #á[ âRïíG yƒÿáRãZ í]á@üGR ]bÙÿZá RPã[ UÜáïíQ í@üáOáZ Qa RáâXZáïïíýFý, í@üáOáZ TüáýIý] Qâ[ZáïíýFý bÙÿNýóáâP ]¤üó @üâ[Zá Cåâ[Zá íUKòýábÙÿïíNýR *UÛ Nýábá[ GRó NýÖS[ UóUyƒÿá B÷bM @üâ[ïíNýRñ
     UáÛ]á 1348 aáïí][ WýáÿPù Xáïía[ S÷ýEýÀý U_ÞïíM ýEýáâ[âPïí@ü Gïí] G]XZ bbÙÿZá YáZ #á[ *âPïí@ü îU^áïíA[ ^ãMÞïíNýáZá í@üïí]CábÙÿ @üáRáZ @üáRáZ Wýâ[Zá âBZáïíýFýñ  @æü] ýFýáSábÙÿZá WýZ¥ý[ã XæâNÞý Qá[M @üâ[Zá í@üïí]CábÙÿ RPã ¤åü[Qáïí[ ýFåýâýIýïíNý ýFåýâýIýïíNý SýIýá^Så[, WýBUáRSå[ < aUÛ OáRá[ aÛïíYáByƒÿïí] UÜáQ Wýáâ§ÿZá âRGXæâNÞý Qá[M @üâ[]ñ ^Ný íýEýtËýá @üâ[Zá< UÜáQ[¤üá @ü[á íB] Ráñ { { @üâ[Zá G] ýEýáâ[âPïí@ü ýLåýâ@üZá SâKòý]ñ @çü_@üïíP[ @üSá] Wýáâ§ÿ]ñ  íY Yábá[ Cïí[ XáOáZ báNý âPZá UâaZá SâKòý]ñ XáRåïí_[ *bÙÿ PåâPßïíR UçâýIý^ a[@üáïí[[ P.W. Dept. *[ í@üáR aáKòýá Rá SábÙÿZá âNýâR Executive Engineer  í@ü aïí§ÿ @üâ[Zá ]bÙÿZá #áíaR *UÛ PåBÞNý *]á@üá|üâ] Sâ[P^ÞR @ü[ábÙÿZá YábáïíNý URóá[ CábÙÿ|üâ] #âU]ïíx‡ UÜáQá bZ *bÙÿ[ëS íGá[á] S÷âNýUáP GáRábÙÿïí] NýPáRãÿw‚ÿR íabÙÿ bÙÿâ³RãZá[ âU[ºýô bbÙÿZá Uâ]ZáâýFýïí]R – “#áâX â@ü XáâýIý Sïí@üïíýIý @üïí[ *íRâýFý aÛïíB aÛïíB UÜáQ UÜáQá bïíZ YáïíU?”
     Yábá bKÙý@ü URóá }ü@üábÙÿïí] NýPáRãÿw‚ÿR âUõâýIý^ a[@üáïí[[ [áGóSá]ïí@ü * âU_ïíZ #UâbNý @ü[áR bZ *UÛ KýáZXÀý bá[Uáïí[[ @ümýIøýá¢ü[ #âR]ïíPU ýEýóáýIýáâGß[ aábáïíYó í@üïí]CábÙÿ RPã[ UÜáïíQ[ CábÙÿ|üâ] íX[áXNý @ü[á bZñ *bÙÿ aXïíZ âNýâR *NýP°×ïí] a[@üá[ã < íUa[@üá]ã â[â]ïíTü[ GRó ýFåýýIýáýFåýâýIý @üâ[ïíNý Oáïí@üRñ âNýâR NýÜábá[ âRGy‡ 50 íOïí@ü 60 XM QáR B÷áïíX[ Pâ[ÿPù GRaáQá[ïíM[ XïíQó âU[NýM @üâ[Zá íPRñ NýáýFýáKòýá UáÛ]á 1348 aáïí] WýáÿPùXáïía #RáUçâtËý b<ZáZ S÷A[ í[ðïíÿPù QáR íSá@üá ]áâBZá RtËý bbÙÿZá YáZñ íPïí^ ýEýá_ Wýá] bZ RábÙÿñ âNýâR âUïí^_ íýEýtËýá @üâ[Zá PåBÞNý *]á@üá[ GRó UáXá AåP #áXPáRã @üâ[Zá aábáYó @üâ[ZáâýFýïí]Rñ
     Nýá[S[ #áâa] íabÙÿ aUßRá^á #âUyŠ[MãZ âPRñ íY @üOá }üâRïí] #áG< Bá â^bâ[Zá KÙýïíJý, âýEýºý ýEý°×] bZñ UáÛ]á 1349 aá]ñ #áâr‡R Xáañ ^âRUá[ñ R]aÛ¼ôáâÿw‚ÿñ XbáaÂXã âNýâOñ aá[áâPR #á@üá^ íNýá]SáKòý @üâ[Zá HüïíKòýá bá<Zá UâbïíNýâýFý] *UÛ |ÜüâKòý |ÜüâKòý UçâtËý[< âU[áX âýFý] Ráñ íPâAïíNý íPâAïíNý âUQáNýá[ #âWý^áS íYR [ëÿPùïí[áïí_ S÷ýEýÀý Gïí]áfFýáa < HüïíKòý[ íUïíB #áiŠS÷@üá^ @üâ[Zá UÛa]ã]áZ XáâNýZá KÙýâJý]ñ XåA[ SæGá S÷á§ÿR Rã[U bbÙÿZá íB]ñ Gïí]áfFýáa #á[ KÙýRS°×á^ SUïíR[ S÷ýEýÀý #áCáïíNý XáRå,ïí[ Yábá â@üýFåý #á^á #á@üá¦á aU âRÚïí^_ bbÙÿ]á íB]ñ BáýFýSá]á, C[UáKòýã, SOCáýIý, báýIýUáGá[, ýEýá_Uáa, aUbÙÿ âRâsEýbô bbÙÿZáïíB]ñ UáÛ]á 1350 aáïí] #áUá[ URóáñ aÛ@üïíýIý[ âPïíR aÛ@üýIý #á[< S÷@üýIý bbÙÿZá KÙýâJý]ñ íPïí^ XbáXá[ã, PåâWÞý¤ü, XKòý@ü ]áâBZá íB]ñ í[áB aXZ SábÙÿ]ñ #AáPó @åüAáPó AábÙÿZá XáRå_ *í@ü *í@ü XçNýóå[ âPïí@ü #áBábÙÿZá YábÙÿïíNý ]áâB]ñ íSïíýIý[ PáZ UKòý PáZñ S÷áMQá[ïíM[ GRó XáRå_ ]NýáSáNýá AábÙÿ], Sïí[ XáâýIý AábÙÿ] – â@üÿwŸ â@ü bbÙÿïíU – bNýWýáïíBó[ P] íYâPïí@ü Nýá@üáZ aáB[< }ü@üábÙÿZá YáZñ XáNçýUïí¤ü #XçNý }ü@üábÙÿZá íB]ñ XáNýáâSNýá aÿw‚ÿáR QXÞ Wýåâ]Zá âRïíG[á S÷áM UÜáýEýábÙÿUá[ GRó íY âPïí@ü Sáïí[ S]áZR @üâ[ïíNý ]áâB]ñ
     *bÙÿ ýEý[X PåÚïíA[ âPïíR #áXáïíP[ GRP[Pã GRá½ßR UáUå PåBÞNý XáRåïí_[ @üáïíýFý #áâaZá PÜáKòýábÙÿïí]Rñ NýPáRãÿw‚ÿR a[@üáïí[[ âR@üýIý #áíUPR âRïíUPR GáRábÙÿZá a[@üá[ã < íUa[@üá[ã S÷âNýÌýáR aXæbïí@ü * #°×ïí] #áâRZá * #°×ïí] â[â]Tü S÷WçýâNý[ UóUyƒÿá @üâ[Zá íPRñ
     UáÛ]á 1349 aáïí] @üâ]@üáNýá[ XáïíKòýáZá[ã â[â]Tü íaáaábÙÿâýIýïí@ü #áRábÙÿZá Sá]SáKòýá KÙýfEýS÷áOâX@ü âUPóá]Z bbÙÿïíNý @üáSKòý @üx‡] < Aá<Zá[ âUNý[ïíM[ UóUyƒÿá @üâ[ZáâýFýïí]Rñ yƒÿáRãZ íRâGïíWýKòýã y€åýïí] *@üâýIý íXâKý@üóá] bÙÿKÙýâRïíýIý[ UóUyƒÿá @üâ[Zá *NýP°×ïí][ GRaáQá[Mïí@ü #áal… XçNýóå[ báNý bbÙÿïíNý KÙýk„ýá[ @üïí[Rñ S÷a§ÿNýÚ KÙýíq‰A @ü[á YábÙÿïíNý Sáïí[ íY *bÙÿ íXâKý@üóá] bÙÿKÙýâRïíýIý[ Kýáºýôá[ âýFýïí]R U]bâ[ íCá_ñ KÙýºýô âUPóá]ïíZ NýÜábá[ YïíOtËý #UPáR [âbZáïíýFýñ
     S[ S[ PãCÞ ýEýá[ UÖa[ @üAR URóá, @üAR ýEýá_ RtËý, @üAR aábÙÿïíýc‰ýáR S÷WçýâNý S÷á@çüâNý@ü PåïíYÞáïíB[ Tüïí] @üÜáâO Xb@åüXá[ GRBM “XóZ WåýAá {Ü” âXâýFý] @üâ[ïíNý ]áâB]ñ íabÙÿ aXZ âbmPå XbáaWýá[ aWýáSâNý y‡RáXQRó Så[ë_ y‡BÞNýÚ Ký¢ü[ ^óáXáS÷aáP XåAáGãß @üÜáâOïíNý }üWýáBXR @üâ[ïí] GRá½ßR UáUå NýÜábá[ âR@üýIý ýFåýâýIýZá âBZá * #°×ïí][ #âyƒÿ ýEýXÞ aá[ XáRåïí_[ PåBÞâNý[ @üOá âRïíUPR @üïí[Rñ @üÜáâO Xbá@åüXá[ *bÙÿ S÷@üá[ í^áýEýRãZ Pç^ó íPâAZá < XXÞÿwŸP @üáâbRã ^÷UR @üâ[Zá ^÷ïík„ýZ GRïíRNýá @üÜáâPZá íTüâ]ïí]R *UÛ Uâ]ZáâýFýïí]R – “#áXáïí@ü #á[ PåXáa #áíB #áâRïí]RRá í@üR? #áâX * Pç^ó #á[ íPAïíNý Sá[âýFýRáñ” Yábá bKÙý@ü NýÜábá[ PZáZ GRá½ßR UáUå #S[áS[ íRNçýUïíBÞ[ aábáïíYó * #°×ïí] S÷ýEåý[ ýEýá], Kýá], @üáSKòý, @üx‡] S÷WçýâNý â[â]ïíTü[ XáQóïíX aábáYó @üâ[Zá íP^Uáaãïí@ü UÜáýEýábÙÿZáâýFýïí]Rñ
     *bÙÿ GRá½ßR UáUå bÙÿGXáâ]@üýEýïí@ü â^¤ü@üNýá @ü[á @üá]ãR íPïía[ @ü]óáM @üáXRáZ < íPïía[ #âQ@üNý[ aXçâk„ý^á]ã @üâ[Zá Nåýâ]Uá[ XáRïía bÙÿÛí[Gã 1952 aáïí] GRBïíM[ }üïíWýfFýáZ < âbmPåXbáaWýá[ aWýáSâNý y‡BÞNýÚ Ký¢ü[ ^óáXáS÷aáP XåAÞáGãß[ íRNçýïíNÿšÿ Wýá[ïíNý[ S÷OX BMNýáâwžÿ@ü âRUÞáýEýïíR *bÙÿ SýIýá^Så[ OáRá bbÙÿïíNý < NýPáRãÿw‚ÿR SâsEýXUïí§ÿ[ âUQáRaWýá[ a[U[áb Xwžÿã y‡RáXQRó Ê âR@åü³âUbá[ã XábÙÿâNý Xbá^ïíZ[ aâbNý S÷âNýk‡âmk‡NýáZ âUSå] íWýáýIýáâQïí@üó âUQáRaWýá[ aPaó âRUßáâýEýNý bRñ *bÙÿ aXïíZ NýÜábá[ *Ø@üáâÿw‚ÿ@ü S÷ïíýEýtËýáZ 34 XábÙÿ] PãCÞ *B[á UáG@åü] [áy‚ÿá NýPáRãÿw‚ÿR XåAóXwžÿã y‡BÞNýÚ KýáÚ âUQáRýEýú [áZ XïíbáPïíZ[ #áRå@æüïí]ó Schedule Wåýºýô @ü[á bZ *UÛ *@ü[á bbÙÿïíNý SýIýá^Så[ SYÞÿw‚ÿ 8 XábÙÿ] [áy‚ÿá Sá@üá [áy‚ÿáZ Sâ[RNý bZñ Sïí[ *bÙÿ [áy‚ÿá UáG@åü] SYÞÿw‚ÿ Sá@üá [áy‚ÿáZ [ìSáâZNý bZñ
     *bÙÿ âUQáRaUá[ aPaó Oá@üá@üá]ãR NýÜábá[ S÷ïíýEýtËýáZ #Xâ_Þ < G]áXåOá Embankment  <   Remodelling @üáYÞ bZñ *bÙÿ âUQáRaWýáZ @üáYÞ@üáïí] âNýâR y€åý] bbÙÿïíNý âUQáRaWýá #áUá[ âUQáRaWýá bbÙÿïíNý y€åýïí] YáNýáZáNý @üâ[Zá aXy‚ÿ @üXÞ âRÌýá[ aâbNý @üâ[Zá ýEýâ]ïíNýRñ
     âNýâR YAR UáKòýã #áâaïíNýR NýÜábá[ Ul„åýS÷U[ ÜÊ@üáÿw‚ÿ [áZ XbáSá¼ XïíbáPZ S÷áZbÙÿ Uâ]ïíNýR – “#áSâR UábÙÿïí[ aU @üáG @ü[ïí]R – #áXáïíP[ *AáïíR â@üýFåý @ü[ïíUR Rá – bÙÿGXáâ]ýEýïí@ü Cïí[ Cïí[ â^¤üá[ #áí]á@ü íSðÜïíýFý âPïí]R #á[ âRïíG[ B÷áX #l„ý@üáïí[ SïíKòý [bÙÿ]” – NýAR âNýâR *@üâPR @üOáZ @üOáZ Uâ]ZáâýFýïí]R “*bÙÿ #áâPNýó, (y€åýïí][ UºÞýXáR S÷QáR â^¤ü@ü) S÷Tåüïíq‰[ *@üýIýá Pá[ëM UóáýEý, KÙýbá[á graduate bbÙÿZá #áâaïí] #áâX *AáïíR S÷âNýÌýáR @üâ[Uñ” íXâPRãSå[ íG]á[ âUâ^tËý â^¤üáUõNýã < S÷AóáNý aXáGïíaUã *bÙÿ GRá½ßR UáUå â^¤üá GBïíNý[ #ÿw‚ÿïí[ Uáâbïí[ S÷ïíU^ @üâ[Zá S÷@çüNý â^¤üá âUy‚ÿáïí[[ GRó âNýâR 1) UºÞýXáR â^¤üá UóUyƒÿá < â^¤üá aÛy€ýá[, 2) âUQáRaWýáZ SÜáýEý UÖa[ íP^Uáaã[ âR@üýIý #áíUPR, 3) Hints on Tanslation S÷WçâNý @üïíZ@üAáâR Såy‚ÿ@ü [ýEýRá @üïí[Rñ âNýâR âRïíG NýÜábá[ UºÞýXáR â^¤üáUóUyƒÿá < â^¤üá aÛy€ýá[ B÷ïíwƒÿ[ âk‡NýãZ aÛy€ý[ïíM[ WæýâX@üá â]âAïíNý âBZá Uâ]ZáâýFýïí]R - “íP^ y‡áQãR bbÙÿZáïíýFý â@üÿwŸ íP^ïí@ü SåRBÞâJýNý @üâ[Uá[ Xæ]UyŸ â^¤üáUóUyƒÿá[ í@üáR Sâ[UºÞýR #áG< CïíýIý RábÙÿñ UºÞýXáR S÷ýEýâ]Ný â^¤üáUóUyƒÿÿá #Råa[M @üâ[Zá y€åý], @üïí]G < âUr‡âUPóá]Z bbÙÿïíNý S÷âNý UÖa[ *XR *@üP] í]á@ü BâKòýZá KÙýâJýïíNýïíýFý, YábáïíP[ @üïíXÞ[ í@üáR aÛyƒÿáR RábÙÿ *UÛ WýâU_óïíNý @üXÞaÛyƒÿ#áïíR[ í@üáR aÇüáURá< RábÙÿñ” NýPáÿRãÿw‚ÿR y‡RáXQRó Ê@åüXá[ UïímPáSáQóáZ, KýÚ aåRãâNý@åüXá[ ýEýýïíýIýáSáQóáZ, KýÚ âUGRâUbá[ã WýµýáýEýáýYÞó, #QóáS@ü âRXÞ]ýEýú WýµýáýEýáYÞó, âS÷Z[³R íaR S÷XåA âUâ^tËý â^¤üáUõNýãBM *bÙÿ Såây‚ÿ@üáâýIý SáJý @üâ[Zá a@üïí]bÙÿ NýÜábáïíP[ aåâýEýâÿw‚ÿNý XNýáXNý ¬áSR @üâ[ZáâýFýïí]R *UÛ a@üïí]bÙÿ *@üUáïí@üó y‡@üá[ @üâ[ZáâýFýïí]R íY y‡áQãïíRáºý[ Wýá[ïíNý â^¤üáSk„ýâNý[ #áXæ] Sâ[UºýÞR *@üáÿw‚ÿ #áU^ó@üñ UºÞýXáR SáJýó¼ôïíX[ XïíQó íY aXy‚ÿ âaïí]Uáa ýEýá]å @ü[á bbÙÿZáïíýFý Nýábá[ #âQ@üáÛ^bÙÿ #áG bbÙÿïíNý S÷áZ 24 -25 UÖa[ #áíB âNýâR âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá âRïíG[ S÷âNýâÌýNý S÷âNýtËýáR|üâ][ XïíQó Uáy‚ÿïíU [ìSáâZNý @üâ[Zá aâ¼ôZ WæýâX@üá B÷bM @üâ[ZáâýFýïí]Rñ
     YábábÙÿ bKÙý@ü âNýâR NýÜábá[ *@üáÿw‚ÿ #ÿw‚ÿ[§ÿ Ul„åý y‡BãÞZ Ê@üáÿw‚ÿ [áZ XbáSá¼ , y‡BãÞZ Rã]XâM íU[á, Rïí[úRáO aá{ < #S[áS[ abìPZ â^¤üáRå[áBã íP^UáaãBïíM[ #Råïí[áïíQ #áiŠâRWÞý[^ã], íP^Wýºýô, $r‡[ âUr‡áaã, @üXÞJý, Uâ]Ìý, RáBâ[@ü [ìïíS íPïí^[ â@üïí^á[âPBïí@ü BâKòýZá Nåýâ]Uá[ KÙýí½ïí^ó y‡B÷áX Sá]SáKòýáZ *@üâýIý âUPóá]Z yƒÿáSïíR[ Sâ[ý@üq†Rá B÷bM @üïí[Rñ
     *bÙÿ íabÙÿ XbárŠ^áRñ ^áâÿw‚ÿ[ Sá[áUá[ñ âbmPå Xåa]XáïíR[ âXâ]Ný NýãOÞyƒÿáRñ #á[ *bÙÿ íabÙÿ #áí]á Hü]X] aïí[áU[ aåPç^ó {bÙÿSå@åü[ñ *@üPá ía abaó ^NýPïí] SæGá[ #CÞó aáGábÙÿZá ^âºýô SæGáZ #áiŠ âRïíUPR @üâ[Nýñ UýIý #r‡ïí»[ S¼XXÞïí[ #Pç^ó í]áïí@ü í@üáR *@ü rŠ^áRýEýá[ã XbáSå[ë,ïí[ }üWý SPUâR í^áRá YábÙÿNýñ âPBÿw‚ÿ íGáKòýá XáïíJý[ KÙýlŠåºýô bá<Zá *AáïíR #áâaZá Rã[U bbÙÿZá YábÙÿNýñ #¬áNý Sâ[ýEýZ al…óáaã[ PåsEý[ aáQRá[ QR *bÙÿ íabÙÿ XbáâX]R í¤ü¼ñ
     *bÙÿ åS@åü[ < Nýábá[ SáKòý GâXPá[BïíM[ Aáa GáZBá âýFý]ñ GâXPá[BïíM[ âR@üýIý bbÙÿïíNý âURá ía]áXãïíNý #áýIý *@ü[ *@ü íKýâaXóá] {bÙÿ Så@åü[ab SáKòý UïímPáUy‚ÿ ]ïbÙÿíNý âU]x‡ b<ZáZ ^÷ïïík„ýZ GRá½ßR UáUå *bÙÿ {bÙÿSå@åüïí[[ SáKòý aÛ]d… #áýIýýEýâq‰^ íKýâaXóá] @üá]á GâX S÷y‚ÿáâUNý âUPóá]Z WýUR âRXÞáïíM[ GRó ïíy‡ýfFýáZ PáR @üïí[Rñ *bÙÿ Bçb âRXÞáïíM Sá]SáKòýá Sár‡ÞUNýãÞ B÷áXUáaãïíP[ aábáYó < #@åümýŽý #UPáR âRÚaïímPïíb S÷^ÛaRãZñ
     Yábá bKÙý@ü GRá½ßR UáUå *bÙÿ #°×ïí][ y‡BÞNýÚ Ê@üáÿw‚ÿ [áZ XbáSá¼, ÜRã]XâM íU[á, ÜWæýNýRáO âX^÷, ÊYåNý KÙýíSúRáO báG[á, Ü BBRýEýú WýµýáýEýáYÞó, Ê íGóáâNýXÞZ RmP, @üáâXRã@åüXá[ GáRá, ÊYåNý íbXÿw‚ÿ@åüXá[ aá{, ÊYåNý #âA]@åüXá[ SÀýá, ÊYåNý #RáâPýEý[M XábÙÿâNý, ÊYåNý Êbâ[ aá{, Ü ^â^Wåý_M Sá], Ü@üáâ]SP [áZ XbáSá¼, ÜYáâXRã@üáÿw‚ÿ XábÙÿâNý, ÜUõÎáRmP âX^÷, Ü ÊQ[ýEýú aá{, Ü#Nåý]ýEýwžÿ aáXÿw‚ÿ, ÊYåNý âRâ^@üáÿw‚ÿ [áZ XbáSá¼ S÷WçýâNý íP^âbNýUõNýã â^¤üáP[Pã UóâºýôBïíM[ #ýc‰ýáÿw‚ÿ Sâ[^÷ïíX < #@çüâ¼X abìPZ #áRå@æüïí]ó bÙÿÛí[Gã 1950 aáïí][ 4Jýá GáRåZá[ã Ê Ê@çüïíz×[ Sæ_óáâWýïí_@ü âNýâOïíNý âUPóá]ïíZ[ @üáYÞ }üWýá[Çü bZñ *bÙÿ âUPóá]ïíZ[ âRXÞáM @üáïíYÞ Sá]SáýIýá KÙýfEý S÷áOâX@ü < XQó bÙÿÛ[áGã ( *bÙÿ GRá½ßR UáUå[ *@üáÿw‚ÿ íýEýtËýáZ Sá]SáKòýá S÷áOâX@ü y€åý] XQó bÙÿÛí[Gã âUPóá]ïíZ KÙýl…ãNý bZ) âUPóá]ïíZ[ ýFýá¼BïíM[ aábáYó yŠ[MïíYáBóñ GRá½ßR UáUå bÙÿGXáâ]ýEýïí@ü S÷QáR â^¤üïí@ü[ |ü[ëNÿšÿSæMÞ SïíP Oáâ@üZá< S÷âNý aÂáb *@üâPR, Sâ[ýEýá]Rá[ < #RóáRó aXæb @üáYÞ @üâ[ïíNýRñ NýÜábá[ íýEýtËýá < y‡BÞNý KýÚ ^óáXáS÷Páa XåïíAáSáQóáZ XïíbáPïíZ[ y‡WýáUaå]Wý íP^âbïîNý_MáZ *bÙÿ âUPóá]Z X³è[ãS÷á bZñ #áG }üQå GRá½ßR UáUå í@üR #áX[á íP^UáâaBM NýÜábá[ XbáRåWýUNýá[ âR@üýIý âýEý[>Mãñ
     GRá½ßR UáUå[ îSNÞçý@ü GáZBá[ KÙýS[ XáâýIý[ íP<Zá] âPZá AïíKòý[ ýFýáKÙýâRYåºýô SæUß PåZá[ã íPáýEýá]á UáKòýãïíNý âUPóá]ïíZ[ @üáG ýEýâ]ïíNý ]áâB]ñ *bÙÿ aXïíZ âNýâR bÙÿGXáâ]ýEý@ü bbÙÿïíNý PãCÞ ïíýEýð½ UÖa[ @üá] S÷QáR â^¤ü@ü âbaáïíU @üáYÞó @üâ[Uá[ S[ y‡B÷áïíX âTüâ[Zá #áâaZá NýÜábá[ RU âRâXÞNý âUPóá]ïíZ RáRáâUQ [ýEýRáiŠ@ü @üáïíYÞ[ [ìSáZïíM S÷QáR â^¤üïí@ü[ |ü[ëNÿšÿSæMÞ SïíP PáâZNÿšÿ B÷bM @üïí[Rñ
     âNýâR YAR âUQáRaWýá[ aPaó âýFýïí]R íabÙÿ aXZ âUPóá]Zïí@ü SæGRãZ UõÎýEýá[ã Ê S÷@üá^ (S[UºýãÞ@üáïí] y‡áXã #áiŠáRmP) Xbá^ïíZ[ #RåB÷ïíb #áíXâ[@üá[ íYáBPá âX^ïíR[ k‡á[á #RåïíXáâPNý @üïí[R *UÛ ýFýá¼âPBïí@ü QXÞWýáïíU KÙý¿åýk„ý @üâ[Uá[ GRó *bÙÿ âUPóá]ïíZ[ RáX Sá]SáKòýá âUPóá]Z bbÙÿïíNý Sâ[UâNÞýNý bbÙÿZá íYáBPá aÖa§ÿ Sá]SáKòýá âUPóá]ïíZ [ìSáÿw‚ÿâ[Ný bZñ NýÜábá[bÙÿ S÷ïíýEýtËýáZ *bÙÿ âUPóá]Z #PóUâQ S÷âNýXáïía *@ü^Ný S°×áa ýIýá@üá aábáYó SábÙÿZá #áâaïíNýïíýFýñ NýÜábá[ Sâ[ýEýá]RáZ âUPóá]ïíZ aXy‚ÿ @üáG@üXÞ *@üâýIý PáUá[ ýFýïí@ü[ XNý aáGáR Oáâ@üNýñ #á[ âNýâR YAR y€åýïí] KÙýSâyƒÿNý O#áâ@üïíNýR NýAR y€åýïí][ ýFýá¼ â^¤ü@ü a@üïí]bÙÿ NýÜábáïí@ü YïíX[ XNý WýZ @üâ[ïíNýRñ S÷âNýâPR íWýá[ 4 ýIýá[ aXZ bbÙÿïíNý #á[Çü @üâ[Zá [áâ¼ AåU @üXSïí¤ü 11/12ýIýá SYÞÿw‚ÿ aU aXZbÙÿ âNýâR bZ ýFýá¼, RZ â^¤ü@ü, Rá bZ @üâXÞBMïí@ü ]bÙÿZá y€åýïí][ @üáG, UáBïíR[ @üáG, BçbâRXÞáïíM[ @üáG ]bÙÿZá XáâNýZá Oáâ@üïíNýRñ ýFýá¼âPBïí@ü y‡áU]x‡ã < #áÿPù^ RáBâ[@ü @üâ[Zá BâKòýZá Nåýâ]Uá[ XáRïía y€åýïí][ â^¤üá[ aïí§ÿ aïí§ÿ S÷ïíNýó@ü ýFýá¼ïí@ü BãNýáSáJý, ýEýÀýãSáJý, @çüâ_@üáYÞ < #RóáRó ^÷XGR@ü @üáïíYÞ #Û^ B÷bM @üâ[ïíNý bbÙÿNýñ *ýFýáKòýá NýábáâPBïí@ü íBáSá]R, Xå[Bã Sá]R, NýÜáïíNý[ @üáG, @üáïíJý[ @üáG ýFýáSáAáRá[ @üáG, ía]ábÙÿïíZ[ @üáG, PâKòý@üáýIýá, íRðýEýá]Rá, XáPå[ íUáRá ýFýâU #áÜ@üá bÙÿNýóáâP @üáïíYÞ â^¤üáPáïíR[ UóUyƒÿá @üâ[Z#á âýFýïí]Rñ âNýâR a@ü] ýFýá¼ < @üXãÞâPBïí@ü Uâ]ïíNýR “íYâPR @üáG Rá âOâ@üïíU íaâPR BºÞý AåâKòýZá BºÞý Ul„ý @üâ[ïíNý bbÙÿïíUñ” Pâ[ÿPù ýFýá¼BM YábáïíNý ýFýá¼áUáïía Oáâ@üZá #q† A[ïíýEý SKòýá}üRá @üâ[Uá[ aåíYáB aåâUQá SáY NýªRó íUáâKýÛ ýEýáGß âýFý] Xá¼ âNýR ýIýá@üá < UábÙÿ^ íýEý[ ýEýáKÙý]ñ ýFýá¼áUáïía[ ýFýá¼BMïí@ü UáQóNýáXæ]@üWýáïíU UáaR XáGá, Ný[@üá[ã @üáýIýá, #ábá[ Sâ[ïíU^R @ü[á S÷WçýâNý âRïíGâPBïí@ü @üâ[Zá ]bÙÿïíNý bbÙÿNýñ *bÙÿ S÷Oá #PóáUâQ ýEýá]å [âbZáïíýFýñ *bÙÿ Bçbã al…óáaã âRïíG[ aXy‚ÿ aåAy‡áfFýmPó G]á³â] âPZá â^¤üáZNýR < â^¤üáOãÞïíP[ @ü]óáïíM[ GRó #áGãUR aáQóXNý íýEýtËýá @üâ[ZáâýFýïí]Rñ
     *bÙÿ #°×ïí][ 20 GR GâXPáïí[[ âR@üýIý bbÙÿïíNý âURá ía]áXãïíNý SáKòýab *bÙÿ {bÙÿSå@åü[ UïímPáUy‚ÿ ]bÙÿZá NýPáRãÿw‚ÿR XáRRãZ @çüâ_Xwžÿã GRáU #áUPáa aåc€åý[ aáïíbïíU[ íaðGïíRó < XbáRåWýUNýáZ {bÙÿSå@åüïí[[ aÛy€ýá[ aáâQNý bbÙÿ]ñ íPâAïíNý íPâAïíNý {bÙÿSå@åüïí[[ SáïíKòý aUåGâUn‰U }ü[ë bbÙÿZá ïíB]ñ *AáïíR a[@üá[ã S÷P^ÞRïí¤ü¼ yƒÿáâSNý bbÙÿ]ñ *AáR@üá[ @çüâ_GáNý Tüa] âUâWýl… S÷P^ÞRãïíNý íS÷â[Ný bbÙÿZá GRBïíM[ #@åümýŽý S÷^Ûaá < a[@üáïí[[ Sáâ[ïíNýáâ_@ü #GßR @üâ[]ñ
     *âPïí@ü ýFýá¼áïíP[ ÿk‡á[á bÙÿýIý @üáâýIýZá < íSáKòýábÙÿZá Så@åüïí[[ KÙýºý[ SáïíKòý ýFýá¼ïíP[ abïíYáâBNýáZ RNåýR Sá@üáUáKòýã âRâXÞNý bbÙÿïíNýâýFý] íabÙÿ aXZ SâsEýXU§ÿ â^¤ü@ü aâXâNý[ aáQá[M axSáP@ü y‡BÞNýÚ UáXRPáa XÀý] XïíbáPïíZ[ âUPóá]Z axSïí@Þü KÙýfEý S÷^ÛaáYåºýô âUUçâNý #Råaáïí[ NýPáRãÿw‚ÿR â^¤üáXwžÿã XáRRãZ [áZ bïí[úRáO íýEýðQå[ã Xbá^ïíZ[ âRïí½ß^XNý â^¤üá âUWýáïíB[ S÷QáR Sâ[P^Þ@ü ÊYåNý âU.ïí@ü. âRïíZáBã íG]á y€åý] Sâ[P^Þ@üab S÷áZ SÜáýEýGR â^¤üáâUWýáBãZ @üXÞýEýá[ãab *bÙÿ âUPóá]Z SJýáÖ Sâ[P^ÞR @üïí[Rñ NýÜábá[á âUPóá]ïíZ[ C[UáKòýã, aåUG @çüâ_ïí¤ü¼, XÖaó Sá]R í@üú, ýFýá¼ïíP[ â^¤üá, #áýEýá[ #áýEý[M S÷WçýâNý íPâAZá AåUbÙÿ S÷ãNý bR *UÛ Yábá[ Tüïí] KÙýºý[@üáïí] GRá½ßR UáUåïí@ü #íOÞ[ GRó íU^ã bZ[áâR SábÙÿïíNý bZ RábÙÿñ âUPóá]ïíZ[ S[ã¤üá[ Tü]áTü] * #°×ïí][ GRaáQá[ïíM[ PçâtËý #á@ü_ÞM @üâ[ZáâýFý]ñ
     â^¤ü@ü âbaáïíU âNýâR âýFýïí]R GáNý â^¤ü@üñ â^¤üábÙÿ GáâNý[ íX[ëPÀý, – *@üOá âNýâR #ÿw‚ÿïí[ KÙýS]âÅý @üâ[Zá Uáy‚ÿïíU Sâ[MNý @üâ[Uá[ aå@üâJýR UõïíNý UõNýã bbÙÿZáâýFýïí]Rñ NýÜábá[ *@üGR @çüâNý ýFýá¼ *bÙÿ Sá]SáKòýá B÷áïíX[ S÷AóáNý XåPá@üá[ ÊYåNý #Xæ]óýEý[M XábÙÿâNý Xbá^Z Uïí]R – “âNýâR #áXá[ |ü[ëïíPUñ NýÜá[ @üOá â@ü Uâ]Uñ Sá]SáKòýá S÷ábÙÿXá[ãïíNý YAR SKòýNýáX – NýAR âNýâR XÛ]áXáïíKòýáïíNý â^¤ü@üNýá @ü[ïíNýRñ ýFåýâýIý bïí]bÙÿ âNýâR íaáGáaåâG Sá]SáKòýá KÙýfEý S÷áOâX@ü y€åýïí] ýEýïí] #áaïíNýR #á[ íabÙÿ âU@üá] íOïí@ü 9 ýIýá SYÞÿw‚ÿ #áXáïíP[ âRïíZ â@üWýáïíU íY SKòýáïíNýR #áXáïíP[ïí@ü UáKòýãïíNý #á[ SKòýïíNý bNý Rá – NýÜá[bÙÿ #RåïíS÷[Má < #RóáRó â^¤ü@ü Xbá^ïZBïíM[ }üïíWýfFýáZ *AáïíR #áâX âRx… S÷áOâX@ü < KÙýfEý S÷áOâX@ü Uçâºý]áWý @üâ[ *UÛ Sïí[ âUWýã_MSåïí[[ *X.bÙÿ.ïíNý < Uçâºý]áWý @ü[á[ S[ #áâX ^÷ïík„ýZ |ü[ëïíPïíU[ #Sá[ @ü[ëMáZ XÛ]áXáïíKòýá y€åýïí] WýâºÞý bbÙÿñ”
     âUPóá]ïíZ â^¤ü@ü Xbá^ZBM YOá aXïíZ KÙýSâyƒÿNý Rá bbÙÿïí] NýÜábáïí@ü S÷áZbÙÿ Uâ]ïíNý }üâRZáâýFý #áSRá[á R  Sáâ[ïíUR íNýá #Ró y€åýïí] ýEýâ]Zá YáR #áX[á #Ró í]á@ü ]bÙÿUñ #áUá[ y€åýïí] KÙýSâyƒÿNý bbÙÿïíNý íP[ã bbÙÿïí] âNýâR Uâ]ïíNýR “Either you change your watch or I change my Secretary”ñ y€åý] ýEý]á@üá]ãR XáïíHü XáíHü ýc‰ýáïía ýLåýâ@üZá â^¤ü@ü Xbá^ZBM í@üXR SKòýábÙÿïíNýïíýFýR Nýábá ]¤üó @üâ[ïíNýR *UÛ S÷ïíZáGR íUáïíQ âRïíG â^¤ü@ü Xbá^ïíZ[ axŠåïíA #áP^Þ SáJý PáR @üâ[ïíNýRñ âNýâR S÷áZbÙÿ aXy‚ÿ âU_Z @üX íU^ã SKòýábÙÿïíNý Sáâ[ïíNýRñ YAR íY âU_Z Qâ[ïíNýR Cmýýá í^_ bbÙÿZá íBïí]< Nýábá[ í^_ @üâ[Zá ýFýáâKòýïíNýRñ ýFåýâýIý[ âPïíR âUPóá]ïíZ[ BJýRXæ]@ü @üáG@üXÞ Uóy‚ÿ Oáâ@üïí]< PåSå[ íU]áZ âU^÷áïíX[ aXZ ýFýá¼áUáïía[ ýFýá¼ïíP[ïí@ü ]bÙÿZá SKòýábÙÿïíNý UâaZ#á YábÙÿïíNýR – ýFýáïí¼[á SâKòýïíNý SâKòýïíNý CåXábÙÿïí] âNýâR Uâ]ïíNýR – âPUá âRÿPùá NýóáB @ü[ bÙÿbáïíNý #áZå¤üZ bZ – ^[ã[ #@üXÞMó bbÙÿZá SïíKòýñ ýFýá¼áUáïía[ ýFýá¼ïíP[ aâbNý a@üáïí] al„ýóáZ S÷áOÞRáZ âNýâR âRïíG KÙýSâyƒÿNý Oáâ@üïíNýR *UÛ íabÙÿ #á^÷X Cïí[ ýFýá¼ïíP[ S÷áOÞRá }üâRïíNý }üâRïíNý âUïíWýá[ bbÙÿZá BáâbZá KÙýâJýïíNýR –
                   “ýEýmPR ýEýâýfEßýNý Rã] @üïí]U[,
                   SãNý SýIýáx‡[ íPâb SPXà”
     #áUá[ @üAR< Uá BáâbïíNýR --
                   “Wýºýô S÷áRQR [áâQ@üá[XM
                   ÊXQåaæPR UÛ^ãUPR RçNýó @üïí[”
     WýºýôS÷áM #áGãUR $r‡[ âUr‡áaã – *bÙÿ XbáR â^¤ü@ü S÷âNýâPR íWýáïí[ KÙýâJýZá *@üUæ@ü Gïí] PÜáKòýábÙÿZá PãCÞ aXZ Qâ[Zá WýBUáïíR[ RáX GS @üâ[ïíNýR #áUá[ G] bbÙÿïíNý KÙýâJýZá UáBáïíR y‡bïíy‚ÿ Tåü] Nåýâ]Z#á Bçb íPUNýá[ SæGá aáâ[Zá aá[áâPïíR[ XNý @üáïíG ]áâBZá YábÙÿïíNýRñ YAR âNýâR Uáâbïí[ YábÙÿïíNýR NýAR NýÜábá[ SåÜýIý]ãïíNý Gïí][ Xá]á Wýâ[Zá âPïíNý bbÙÿNýñ @üâ]@üáNýá YábÙÿïí] B§ÿáy…áR < @üáâ]CáïíýIý[ Xáïí@ü SæGá íP<Zá íYR NýáÜbá[ âRNýó îRâXâºý@ü@üXÞ bbÙÿZá âBZáâýFý]ñ S÷a§ÿNýÚ KÙýíq‰A @ü[á YábÙÿïíNý Sáïí[ aábÙÿïíýc‰ýáïíR[ âPR âNýâR âRïíG S÷âNýXá[ CïíýIý[ âR@üýIý âRWýÞïíZ UâaZá XáïíZ[ #á[áQRáZ Uóy‚ÿ âýFýïí]Rñ bÙÿÛ[áGã 1962 aáïí] ýEýAR ýEýãR Wýá[Ný #á¼ôXM @üïí[ íabÙÿ aXZ âNýâR âRïíG S÷áOÞRá [ýEýRá @üâ[Zá âUïír‡ ^áâÿw‚ÿ[ GRó S÷âNýâPR âUPóá]ïíY[ ýFýá¼âPBïí@ü âPZá S÷áOÞRá @ü[ábÙÿïíNýRñ
     âNýâR âUPóá]ïíZ[ aáâUÞ@ü KÙýl…ZR < y‡áOÞ[¤üá[ GRó S÷áZbÙÿ U{ |üMã, ¬áMã, aáâbâNýó@ü, aXáG íaUã, Xwžÿã, aáQå, al…óáaã UóâºýôBMïí@ü aáP[ #áv›áR GáRábÙÿZá âUPóá]ïíZ #áRábÙÿïíNýRñ Uáâbïí[[ í]á@üGR Qâ[Z#á #áRá íYR NýÜábá[ UáâNý@ü bbÙÿZá PÜáKòýábÙÿZáâýFý]ñ âNâR WýáâUïíNýR íY ýFýá¼âP[ïí@ü S÷@çüNý XáRå_ @üâ[ïíNý bbÙÿïí] XbáSå[ë_ïBïíM[ aáâl…Qó]áïíWý[< S÷ïíZáGRãZNýá #áíýFýñ *XR â@ü ýFýáïí¼[á YAR y€åý] TüábÙÿRóá] Uá báZá[ íaïí@üÀýá[ã S[ã¤üá âPïíNý YábÙÿNý Nýábá[ På *@üâPR #áíB aáQå al…óáaãïíP[ïí@ü Qâ[Zá #áâRïíNýR *UÛ ýFýá¼ïíP[ aâbNý Sâ[ýEýZ @ü[ábÙÿZá âPZá aáP[ #WýóOÞRá GáRábÙÿUá[ GRó NýÜábáïí@ü #á^÷XCïí[ ]bÙÿZá Yá<Zá bbÙÿNý *UÛ S÷áOÞRá S÷WçýâNý í^ïí_ Uâ]ïíNýR “y‡áâXGã, #áSâR #áXá[ ýFýá¼ïíP[ïí@ü #á^ãUÞáP @ü[ëRñ” *bÙÿWýáïíU SæGóSáP y‡áXã #iŠáRmP, y‡áXã â^UáRmP a[y‡Nýã, aNýóÿPùtËýá SæGóSáP y‡áXã aNýóáRmP, y‡áXã ^âfEýPáRmP, y‡áXã ^óáXáRmP, y‡áXã ^áÿw‚ÿáRmP, SæGRãZá aeCXáNýá < U{¬áRã|üMã axŠáRãZ #âNýâOUçmP YARbÙÿ âUPóá]ïíZ }üWýáBXR @üâ[ïíNýR NýARbÙÿ NýábáïíP[ âR@üýIý ýFá¼BïíM[ X§ÿ] S÷áOÞRá @üâ[ïíNýRñ
     ^@åüÿw‚ÿ]á[ Sá]@ü âSNýá Xbâ_Þ @üh‡ ýâýFýïí]R al…óáaã XáRå_ñ aÛaá[ QïíXÞ NýÜáb[ #áaâºýô Oáâ@üUá[ @üOá Rïíbñ â@üÿwŸ ^@åüÿw‚ÿ]á[ SâNýBçïíb Yá¼á[ aXZ aÛaáïí[ Ul„ýRbãR >â_ïí@ü Uâ]ïíNý bbÙÿZáïíýFý – “#Pó ^@åüÿw‚ÿ]á SâNýBçïíb YábÙÿïíU@ü Uâ]Zá #áXá[ $Pç^ îUýc‰ýUó KÙýSâyƒÿNý bbÙÿïíNýïíýFýñ”
     #áGãR âýEý[@åüXá[ Oáâ@üZá< âUPóá]ïíZ[ ýFýá¼ýFýá¼ãâPBïí@ü ]bÙÿZá NýÜábá[ âU^á] aÛaá[ñ y€åý] TüábÙÿRóá] < báZá[ íaïí@üÀýá[ã S[ã¤üáOãÞBM YAR S[ã¤üá âPïíNý YábÙÿNý NýARbÙÿ XáZáUïí^ #á@åü] bbÙÿZá KÙýâJýïíNýR *UÛ NýábáïíP[ X§ÿ] âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá aáQå Xbá[áGâPBïí@ü #áRábÙÿZá ýFýá¼ïíP[ S÷âNý #á^ãUßáP @ü[ábÙÿZá ]bÙÿïíNýRñ âNýâR UåâHüïíNýR “¤üRâXb aªR a§ÿâNýïí[@üá – WýUâNý WýUáMÞïíU #[ïíMÞïíRð@üáñ” ýFýá¼ïíP[ aåïíA PåïíA SNýïíR KÙý»áïíR âNýâR âýFýïí]R friend, philesopher and guide a@üáïí] âU@üáïí] ýFýá¼áUáïía[ ýFýá¼BM YAR AábÙÿïíNý UâaNý NýARbÙÿ âNýâR NýábáïíP[ aâbNý *@übÙÿ aáâ[ïíNý UâaZá AábÙÿïíNýR *UÛ Aá<Zá[ aXZ SKòýáïí^áRá[ @üáG< ýEýá]ábÙÿZá YábÙÿïíNýRñ Aá<Zá[ í^ïí_ âRïíG[ O#á]á âRïíGbÙÿ Sâ[ÿt€ýá[ @üâ[Zá ]bÙÿïíNýRñ íXáýIýá WýáNý íXáýIýá @üáSKòý YARbÙÿ Yábá GåâýIýNý  í@üáR â@üýFåýïíNý NýÜábá[ #[ëâýEý âýFý] Ráñ S[ÿwŸ S[XáRïímP aU â@üýFåýbÙÿ B÷bM @üâ[ïíNýRñ íY #áP^Þ, XáRå_ïí@ü }üWý @üXÞSïíO ýEýâ]ïíNý < ýEýá]ábÙÿïíNý â^¤üá íPZ *bÙÿ íabÙÿ #áP^Þñ rŠ^áïíR[ Uåïí@ü S°×UýIýä [ýEýRá[ aUÞáiŠ@ü âaâk„ý[ SïíO ýFý#á¼, â^¤ü@ü, #¼ôãïíP[ * *@ü PçýLòý SPïí¤üS Uâ]Ìý S÷NýóZñ * }üQå Plain living and high thinking RZ #OUá * #áiŠâRB÷b < RZ – aÛYïíX[ SïíO Wýâºýô[ [aâa°×Rñ Pá[ëM B÷ãïítŠ[ âPïíR YAR XáâýIýïíNý #á|üR ýFýKòýábÙÿNý ýEýáâ[âP@ü HüÜá HüÜá í[á½èïí[ AÜá AÜá @üâ[Ný NýAR *bÙÿ PãÂýEý¤åü Rd… Tüâ@ü[ rŠ^áRýEýá[ã al…óáaãïí@ü ^÷âX@üïíP[ aâbNý @üXÞUóy‚ÿ Oáâ@üïíNý ïíPâAZáâýFýñ #áUá[ y€åýïí][ Cmýýá SâKòýïí]bÙÿ í[ðÿPùPd„ý #UyƒÿáZ í^÷Mã@üïí¤ü ýLåýâ@üZá SáJýPáR @üâ[ïíNýR ýFýá¼ïíP[ïí@ü âNýâR ‘Living God’ Uâ]Zá XïíR @üâ[ïíNýRñ XáïíHü XáïíHü ýFýá¼ïíP[ aâbNý báaó Sâ[báa @üâ[Zá Uâ]ïíNýR “#áSå_, *âPïí@ü í^áR – íNýáXá[ UáKòýãïíNý #áG â@ü Ný[@üá[ã bbÙÿZáâýFý]? íNýáXá[ Xá #áXáïí@ü SáýIýá]ã |üKòý < âýEýKòýá Aá<ZábÙÿïíU Uâ]ZáïíýFýR ” *bÙÿ WýáïíU báq€ýá [âa@üNýá @üâ[ïíNý @üâ[ïíNý âNýâR ýFýá¼ïíP[ XïíR[ BWýãïí[ S÷ïíU^ @üâ[Zá SáJýPáR @üáYÞ í^_ @üâ[Zá íTüâ]ïíNýRñ S÷âNý UÖa[ Yábá[ Sent up bbÙÿNý NýáÜbá[ @üáïíýFý NýábáïíP[ yƒÿáR @üá] Sá¼ íWýP Oáâ@üNý Ráñ a@üá], al„ýóá, [áâ¼ í@üáR aXZbÙÿ âRy‚ÿá[ âýFý] Ráñ @üXÞïí¤üïí¼ ýFýá¼ â^¤ü@ü a@ü]ïí@übÙÿ KÙýSïíP^ âPïíNýR – “Trust God and your good right hand” â@ü #BáQ ^âºýô ! â@ü #aãX îQYÞ ! â@ü íSð[ë_ ! â@ü PåªßZ aÛB÷áXã ^âºýô ! RáZXáiŠá U]bãïíRR ]WýóÚñ
     * #°×ïí][ íýFýáýIý íýFýáýIý í@üáX]XâNý Uáâ]@üáBM YábáïíNý UáKòýãïíNý Oáâ@üZá #q† A[ïíýEý í]AáSKòýá â^âAZá aÛaá[ GãUïíR #áP^Þ Xá < aåBçâbÿMã bbÙÿïíNý Sáïí[ íabÙÿ KÙýí½ïí^ó âNýâR Uïí[Mó íP^Uáaã[ aábáYó abáRåWæýâNý < #áRå@æüïí]ó *@üâýEý U{XåAã Uáâ]@üá âUPóá]Z yƒÿáSR @üïí[Rñ *bÙÿ âUPóá]ïíZ[ ýFýá¼ãâRUáïía[ ýFýá¼ãâPBïí@ü 3 ýIýá@üá < 22 ía[ ýEýá] íUáâKýÛ ýEýáGß âPïíNý bZñ Uá]@ü âUPóá]ïíZ[ ýFýá¼âPBïí@ü íaWýáïíU SKòýáïí^áRá < @üáG@üïíXÞ âNýâR KÙýÖaáb < KÙý½ãSRá íYáBábÙÿïíNýR *AáïíR< ïíabÙÿ Sk„ýâNý #Råa[M @üâ[ïíNýRñ NýïíU Uáâ]@üáBMïí@ü #RóáRó @üáG ýFýáKòýá< XåâKòýUáGá, ía]ábÙÿïíZ[ @üáG, a§ÿãNý â^¤üá S÷WçýâNý âUPóá< â^¤üá íP<Zá bZñ *bÙÿ Uáâ]@üá âUPóá]Z yƒÿ#áSïíR[ GRó S÷âNýÌýáNýá < âUïíPóáÖaábã UóâºýôUïíBÞ[ aábáYó UóNýãNý íYáBPá aÖa§ÿ íaáaábÙÿâýIý < @üÜáâO[ y‡RáXQRó PáNýá ÊYåNý #[âUmP ^áaXïí][ #UPáR yŠ[RïíYáBóñ
     }üQå ýEý]á – #á[ ýEý]á – }üQå í[Aá ýIýáâRZá ýEý]áñ * ýEý]á[ í^_ RábÙÿñ í^_ UZïía âRG îSNçý@ü axSâºý âUâRXZ âPZá bÙÿÛí[Gã 1964 aáïí] *bÙÿ #°×ïí] â^¤üá âUy‚ÿáïí[[ GRó âNýâR íYáBPá aÖa§ÿ Sá]SáKòýá XbáâUPóá]Z yƒÿáSR @üïí[Rñ Nýábá[ S[ bÙÿÛí[Gã 1967 aáïí] *bÙÿ XbáâUPóá]ïíZ[ âU.âýIý. ^áAá X³è[ã S÷á bZñ *bÙÿ aXy‚ÿ S÷âNýÌýáR yƒÿáSïíR[ íRSïíOó íY âU^á] bÙÿâNýbáa #áiŠS÷@üá^ @üâ[ïíNý ýEýáZ Nýábá aXïíZ[ #WýáïíU aÇüU bbÙÿ] Ráñ
     S÷a§ÿNýÚ U]á YábÙÿïíNý Sáïí[ íY bÙÿÛ[áGã 1930 aáïí] Sá]SáKòýáïíNý íY aÖa§ÿ #á^÷X yƒÿáâSNý bbÙÿZáâýFý] Nýábá NýÜábá[ S÷ïíýEýtËýáZ 1950 aáïí] íYáBPá aÖa§ÿ ^áAá í@üïíú KÙýl…ãNý bbÙÿ]ñ
     bÙÿÛí[Gã 1950 aá] bbÙÿïíNý 1967 aáïí][ XïíQó Sá]SáKòýá[ XNý *@üâýIý BÀýB÷áïíX íY “UáMã âRïí@üNýR” S÷âNýÌýá @üâ[ïí]R Uáâbïí[ Sâ[P^Þ@üBïíM[ PçâtËýïíNý *Ø|üâ] }üQå y€åý] Uá @üïí]G Rïíb *Ø|üâ] aXyƒÿ âXâ]Zá *@üâýIý âUr‡âUPóá]ïíZ[ ¤åüÿPù aÛy€ý[Mñ *bÙÿ Sá]SáKòýá B÷áïíX Xá¼ @üïíZ@ü UÖaïí[[ XïíQó YNý|üâ] S÷âNÌýáR BâKòýZá KÙýâJýZáïíýFý   Nýábá[ Xæïí] [âbZáïíýFý Uïí[Mó íP^Uáaã[ #@åümýŽý aXOÞR – NýOá íYáBPá aÖa§ÿ íaáaábÙÿâýIý #Uà bÙÿâÀýZá[ #áâOÞ@ü < Sá[XáâOÞ@ü #UPáRñ *bÙÿ S÷âNýÌáR|üâ][ aáâUÞ@ü KÙýl…ZïíR[ GRó âNýâR * #°×ïí][ âUâ^tËý @üXãÞ < aXáGíaUã ^÷ïík„ýZ ÊYåNý íbXÿw‚ÿ@åüXá[aá{ (S÷QáR @üXãÞ), ^÷ïík„ýZ Ü ^â^Wæý_M Sá], ^÷ïík„ýZ ÊYåNý Êbâ[ aá{, ^÷ïïík„ýZ ÊYåNý #áâPNýóRáO âX^÷, íy…bQRó ÊYåNý QR³Z Páa #âQ@üá[ã S÷XåA UóâºýôBM NýÜábá[ Sáïí^Sáïí^ Oáâ@üZá NýÜábáïí@ü aâ¼ôZ WýáïíU aábáYó < abRåWæýâNý @üâ[ZáâýFýïí]Rñ *bÙÿ aïí§ÿ #á[< *@üâýIý Rá Yá Uá[ÛUá[ #áXá[ âUïíU@üïí@ü PÛ^R @üâ[ïíNýïíýFý – âNýâR bbÙÿïí]R #áXáïíP[ S[X ^÷k„ýáySP >â_S÷âNýX, S÷UãM y‡Nýwžÿ îaâR@ü, S÷AóáNý Uºýôá ÊYåNý Qãïí[úRáO Páa < NýÜábá[ abQâxŠßMã S[ïí]á@üBNýá Ü Qã[á Páa S÷âNýÌýáR|üâ][ aåïíA - PåÚïíA, âUSïíP-#áSïíP NýÜábáïíP[ YådŠ #UPáR a@çüNý¬âýEýïíºý y‡ã@üá[ Rá @üâ[ïí] #RóáZ < #âUýEýá[ @ü[á bbÙÿïíUñ
     íY âXNýUóâZNýá #Rå^ã]ïíR[ Tüïí] }üQå báïíNýbÙÿ íaáRá GïíX Rá, GãUïíR[ í¤üïí¼ < íaáRá Tüïí] íabÙÿ âXNýUóâZNýá NýÜábáïí@ü SO ýEýâ]ïíNý íY â@üWýáïíU aábáYó @üâ[ZáâýFý] – *bÙÿ S÷âNýÌýáR|üâ]bÙÿ Nýá[ «]ÿw‚ÿ y‡á¤ü[ UbR @üâ[ïíNýïíýFýñ PåÚïíA[ aáB[ XwƒÿR @üâ[Zá S÷âNýâýIý Institution  *@ü *@üâýIý @üáUó bbÙÿZá KÙýâJýZáïíýFýñ
     âNýâR íY }üQå S÷âNýÌýáïíR[ @üáG ]bÙÿZá Uóy‚ÿ Oáâ@üïíNýR Nýábá Rïíbñ URóá[ aXZ âNýâR íPïí^[ âUSl… < PåBÞNý *]á@üá[ GRaáQá[ïíM[ GRó Wýá[Ný íaUá^÷X, [áX@çüz× âX^R S÷WçýâNý a[@üá[ã < íUa[@üá[ã aábáYó #áâRZá âPZá *XRâ@ü âRïíG íRð@üá<Z @üâ[Zá YábÙÿZá #RáO < #áNåý[âPïíB[ XïíQó #l… < Uyžÿ âUNý[M @üâ[Zá âPZá âUSïíP[ âPïíR *bÙÿ #°×ïí][ XáRå_ïí@ü UÜáýEýábÙÿZáâýFýïí]Rñ âRïíG URóán‰áâUNý *]á@üáZ âTüâ[Zá âTüâ[Zá íP^Uáaã[ S÷@çüNý #WýáU #RýIýïíR[ @üOá XáRRãZ a[@üáïí[[ âR@üýIý âRïíUPR @üâ[Zá * #°×ïí] S÷ýEåý[ Sâ[XáïíM Relief *UÛ T.R. Scheme *[ UóUyƒÿá @üïí[Rñ BNý 1968 < 1969 aáïí][ S÷U] âUUÛaã URóá[ aXïíZ GRá½ßR UáUå[ #UPáR íP^Uáaã #áGãUR a@çüNý¬ âýEýïíºý yŠ[M @üâ[ïíUñ
     íY â^tËýáýEýá[ Uá íaðGRóïíUáQ “aXáG a[aã[ âU@üâ^Ný ^NýP]” íabÙÿ íaðGRóïíUáïíQ[ @üOá XïíR SâKòýïí] GRá½ßR UáUå[ @üOá aNýNý XïíR SâKòýZá YáZñ *bÙÿ ¬áR|ü[ë[ âR@üýIý í@üáR âPR UóUbá[ Uá â^tËýáýEýá[ïíUáïíQ[ ¼ëâýIý bbÙÿïí] âNýâR Uâ]ïíNýR “UóUbá[ GáïíRá Rá? WýÿPùïí]áïí@ü[ aÛïíB â@üWýáïíU @üOá Uâ]ïíNý bZ Nýábá< â^¤üá @ü[ RábÙÿñ” bÙÿNýóáâP âNýâR íY }üQå BÇüã[ ýEýáïí] @üOáUáºÞýá Uâ]ïíNýR Nýábá Rïíbñ NýÜábá[ XïíQó *@üâýIý báaóâS÷Z â^}ü XáïíHü XáïíHü KÙÜýâ@ü Xáâ[Nýñ ýEý]âNý SïíO íýFýáýIý íýFýáýIý íýFýïí] íXïíZâPBïí@ü íPâAïí] Uâ]ïíNýR “ RXy€ýá[, #áSRá[á Wýá] #áíýFýR?” NýAR Nýábá[á íbá íbá @üâ[Zá báâaZá ýFåýâýIýZá S]áZR @üâ[Ný #áUá[ @üAR< Uá #Nýâ@ÞüïíNý í@üáR @ü[ãU UáKòýãïíNý KÙýâJýZá Uâ]ïíNýR “#áG íNýáXá[ UáKòýãïíNý Oáâ@üUñ” *bÙÿ íaðGRóïíUáQ *bÙÿ âR[bÛ@üá[ < báaó[âa@üNýá NýÜábáïí@ü XbáR @üâ[ZáïíýFýñ
     XáNýá S÷al…XZã[ íabÙÿ “PRá” XáïíZ[ âRïíPßïí^ UºÞýXáR íGáKòýá @üáâ] XâmPïí[[ Sáïír‡Þ *@üâýIý Sá@üá[ CáýIý  âRXÞáM @üâ[Zá UýIý #r‡ïí»[ âRâUýIý ýFýáZáZ Sâ[^÷áÿw‚ÿ SâOïí@ü[ âU^÷áïíX[ UóUyƒÿá @üâ[Zá âPZáâýFýïí]Rñ *bÙÿ ïíabÙÿ XáNçýWýâºýôñ Yábá[ GRó âUPóáaáB[ Xbá^Z URóá[ Gïí] Wý[Så[ A[ïíyöÿáNýá PáïíXáP[ Uïí¤ü aÜáNýá[ âPïíNý< âUýEýâ]Ný íUáQ @üïí[R RábÙÿñ
     NýAR@üá[ âPïíR *NýP°×ïí] PæïíBÞáÖa[ Rá b<ZáZ GRaáQá[Mïí@ü Pæïí[ SæGá íPâAïíNý YábÙÿNý bbÙÿNýñ *@üâPR âNýâR íPâAïí]R íY B÷áïíX[ íýFýïí] íXïíZ[á @ü½ßXáºýô SïíO #áýFýáKòý AábÙÿïíNý AábÙÿïíNý Jýá@åü[ íPâAZá âTüâ[ïíNýïíýFýñ bÙÿbá íPâAZá âNýâR UóObÙÿNý bbÙÿïí]R *UÛ NýPUâQ ^á[PãZá PæïíBÞáÖaU *AR< SYÞÿw‚ÿ ýEýâ]Zá #áâaïíNýïíýFýñ
     S÷âNý UÖa[ }üWý #¤üZ NçýNýãZá[ âPR NýáÜbá[ S[ïí]á@üBNýá ïíy…bXZã XáïíZ[ ^÷ák„ý Uáaïí[ RáX aÛ@üãºÞýR < Pâ[ÿPù Rá[áZM íaUá #PóáUâQ ýEýâ]Zá #áâaïíNýïíýFýñ NýáÜbá[ îSâ¼@ü âWýýIýáïíNý âNýâR < NýÜábá[ XáNýá íY Bçb íPUNýá Ê ÊïíBáSá]Gã[ SæGá @üâ[ïíNýR #áG< SYÞÿw‚ÿ Nýábá[ í@üáR ¼ëâýIý bZ RábÙÙñ  * aXy‚ÿ @üáYÞ YábáïíNý ýEýâ]ïíNý Sáïí[ NýªRó âNýâR GãâUNý #UyƒáZ UóUyƒÿá @üâ[Zá YáRñ âNýâR aá[áGãUïíR ^æRóbáïíNý Oáâ@üZá #áXãïí[[ XNý @üáG @üâ[Zá âBZáïíýFýRñ *Ný @üXÞ @üâ[Zá< NýÜábá[ í@üáR âU[âºýô Uá #bÛ@üá[ âýFý] Ráñ
     aå[RPã YAR XïíºÞýó #UNý[M @üïí[ NýáAR Nýábá[ BâNýïíUB íYXR S÷ýEýÀý < PåUÞá[ ïíNýXâR GRá½ßR UáUå[ @üïíXÞ[ BâNýïí@ü í@üb í[áQ @üâ[ïíNý Sáâ[ïíNýR Ráñ âNýâR YARbÙÿ í@üáR UKòý @üáïíGbáNý âPïíNý YábÙÿïíNýR NýARbÙÿ í@üb S÷âNýUáP @üâ[ïí] Uâ]ïíNýR – “I am running agter aman project” #OUá íP^S÷áM ^áaXïí] @üOá KÙýíq‰A @üâ[Zá Uâ]ïíNýR – “Let the BAr be ten times obercrowded but still there is place for the intelligent”ñ âNýâR YábábÙÿ @ü[ëR Rá í@üR aUbÙÿ íPïí^[ GRóñ #NýãïíNý[ Sá]SáKòýá #áâG@üá[ âPïíR S÷áaáPXZã RB[ãñ íP^ïí@ü < íPïí^[ S÷âNýÌýáRïí@ü Wýá]UáâaZá âNýâR #áGãUR AâS[bÙÿ Oáâ@üZá íBïí]Rñ *bÙÿ GRá½ßR UáUå[ @üXÞY¬ íY Rá y‡ýEýïí¤ü  íPâAZáïíýFý ía â@üýFåýïíNýbÙÿ NýÜábáïí@ü UåâHüïíNý Sáâ[ïíU Ráñ NýÜábá[ #áPïí^Þ XïíR S÷áïíM #RåS÷áâMNý Rá bbÙÿïí] (NýÜábá[bÙÿ @üOáZ) “* XKòýá[ íP^ GáâBïíU Ráñ”
    
     aåXbáR NýóáB-âNýâN¤üá-Pã íP^âbNýUõïíNý[ PåsEý[ aáQRáZ ía aXy‚ÿ ¤üM-GlŠá XbáSå[ëïí_[ GãUR KÙýÖaBãÞ@çüNý *UÛ YÜábáïíP[ GãUïíR[ bÙÿâNýbáa SáJý @üâ[ïí] #áUá] Uçk„ý UâMNýá a@üïí]bÙÿ *@üâýIý íýEýðx‡@ü #á@ü_ÞïíM #RåS÷áMãNý bbÙÿZá WýâºýôS÷MNý âýEýïíºý y‡NýÚyŒåüºÞý S÷áïíM[ #CÞó âRïíUPR @üïí[ – ^÷ïík„ýñ GRá½ßR UáUå NýÜábáïíP[ #RóNýXñ @üXÞbÙÿ YÜábá[ GãUR, – QXÞ YÜábá[ abáZ, âYâR âRïíGbÙÿ âRïíG[ Nåý]Rá, NýÜábáïí@ü â@ü KÙýSýEýáïí[ SæGá âRïíUPR @üâ[ïí] #áX[á GãUR SïíO[ âR^áRá AåÜâGZá SábÙÿU Nýábá WýáâUZ#á SábÙÿïíNýâýFý Ráñ YâP *bÙÿ XbáSå[ëïí_[ aåâU^á] @üXÞ GãUïíR[ #[ëïíMáPZ bbÙÿïíNý #yƒÿáýEýïí][ SáPïíP^ SYÞÿw‚ÿ S÷âNýâýIý Xæ]óUáR XåbæºÞýïí@ü í@üáR aæÏ #RåWæýâNý axSl… Yïíwžÿ[ aábáïíYó Qâ[Zá [áAá YábÙÿNý *UÛ aXy‚ÿ @üXÞ@üáïíÀý[ *@üâýIý aåaÛbNý [ìS íP<Zá bbÙÿNý NýÜábá[ âU[áýIýïíNÿšÿ[ bZNý Sâ[XáTü @ü[á YábÙÿNýñ
     S÷áNýÚyŠ[MãZ SâÀýNý $r‡[ýEýú, âU¬áR aáQ@ü #áýEýáYÞ S÷Tåüq‰ýEýú < XbáiŠáGã[ WýáUáPïí^Þ #RåS÷áâMNý bbÙÿZá íWýáBâU]áía GãUR @üáýIýábÙÿUá[ báGá[ aåïíYáB Oá@üá aïíºýš< âYâR aÛaá[ GãUïíR abG a[] #RáKòýx‡[WýáïíU Aáâ] SáïíZ, Aáâ] XáOáZ, PåbÙÿAáâR Xá¼ KÙýºý[ãZ ax‡] @üâ[Zá aá[á GãUR SO ýEýâ]ïí]R Nýábá[ >M #Sâ[ïí^áQóñ âNýâR âýFýïí]R aá[ïí]ó â^}ü, @üºÞýïíUó @üïíJýá[, @üïíXÞ #âUýEý], QïíXÞ âRÌýáUáRñ *bÙÿ @åüaåX í@üáX] ¬áRUçk„ý, UïíZáUçk„ý, aPáýEýá[axSl…, #áiŠ^âºýôïíNý âRWÞý[^ã], ]CåýEýS] Sâ[báaâS÷Z, NýóáBUã[, @üXÞïíYáBã âU[áýIý URySâNý[ RóáZ }üQå Sïí[[ GRóbÙÿ [âbZá íBïí]R âRïíG[ GRó [âbïí]R Ráñ
     Sâ[SâýEý@üã_Þá[ SáBïí][ XNý “Xïíwžÿ[ aáQR â@üÛUá ^[ã[ SáNýR” Xïíwžÿ Pãâ¤üNý bbÙÿZá #áGãUR Páâ[ÿPùó < #â^¤üá[ âU[ëïík„ý aÛB÷áX @üâ[Zá GãUR aáZáïíbô #aåyƒÿ bbÙÿZ#á SâKòýïí]Rñ @üâ]@üáNýá[ âýEýºý[³R íXâKý@üóá] @üïí]ïíG[ S÷AóáNý âýEýâ@üÖa@ü ÊYåNý Sâ[X]@åüXá[ Páa âYâR NýÜábáïí@ü âURá Sáâ[^÷âXïí@ü â@üýFåýâPR âýEýâ@üÖaá @üâ[ZáâýFýïí]Rñ NýÜábá[bÙÿ KÙýSïíP^ XNý GRá½ßRUáUåïí@ü @üâ]@üáNýá RáâaÞÛ íbáïíX âýEýâ@üÖaáQãïíR [áAá bZñ íaAáïíR Oáâ@üZá í[áB YwžÿRáZ YNý Rá @ütËý SábÙÿïíNýR S÷âNýÌýáR|üâ][ @üOá âýEýÿw‚ÿá @üâ[Zá NýïíNýáâQ@ü UóOá #RåWýU @üâ[ïíNýRñ S÷aÛBNý U]á YábÙÿïíNý Sáïí[ íY *@üâPR í[áB ^YóáZ ^áâZNý #UyƒÿáZ Oá@üá @üá]ãR #íUýEýNýR XïíR Uâ]Zá ýEýâ]ZáïíýFýR – “âýEýºý, íXïíZ|üâ]ïí@ü ýFýáâKòýZá Pá<, Nýábá[á @üAR AábÙÿZá #áâaZáïíýFý UáKòýã âTüâ[ïíNý íP[ã bbÙÿïíU” bÙÿNýóáâPñ âNýâR âRïíG WýâU_ók‡áMã @üâ[ZáâýFýïí]R íY âNýâR SæGá[ SæïíUß #áâr‡R Xáïía[ XïíQó íPb[¤üá  @üâ[ïíUR “XåïíA[ @üOá B]á[ TüÜáa” NýábábÙÿ CâýIýZáâýFý]ñ
     RáâaÞÛ íbáïíX Oá@üá@üá]ãR âNýâR NýÜábá[ îSNçý@ü âWýýIýáïíNý #áâaZá í^_ âRÚr‡áa NýóáB @üâ[Uá[ GRó Uóá@åü] bbÙÿZá SïíKòýR *UÛ â^}ü[ XNý @üál…á@üáâýIý @üâ[Zá SãKòýáSãâKòý @üâ[ïíNý Oáïí@üR < Uâ]ïíNý Oáïí@üR “Êbâ[, UáaåïíPU, íbXÿw‚ÿ íNýáX[á #áXáïí@ü UáKòýã ]bÙÿZá ýEý], #áâX #á[ â@üýFåýïíNýbÙÿ *AáïíR Oáâ@üU Ráñ” “WýáïíBó[ â]AR í@ü AÀýábÙÿïíNý Sáïí[?” @üâ]@üáNýá bbÙÿïíNý #áRábÙÿUá[ @üïíZ@ü Cmýýá[ XïíQó âRG UáaWýUïíR bÙÿÛí[Gã 1975 aáïí][ 12bÙÿ #í¢üáU[, (UáÛ]á aR 25í^ #áâr‡R) ^âRUá[ íU]á 10ýIýá[ aXZ 87 UÖa[ UZïía âNýâR NýáÜbá[ aáQRá[ QR Sá]SáKòýáïí@ü âSNçýbãR @üâ[Zá, #BâMNý GRBMïí@ü í^á@üaáBïí[ âRXâªNý @üâ[Zá bÙÿbï]ã]á aÛU[M @ü[NýÚ y‡áBÞáïí[ábR @üïí[Rñ GlŠâPR XçNýóåâPR *@üaáïíO *@üá@üá[ bbÙÿZá íB]ñ
     íb #XçNýïí]áïí@ü[ Yá¼ã ! “ïíNýáXá[ #áaR ^æRó #áâG, íb Uã[, SæMÞ @üïí[áñ” íb #áí]áïí@ü[ â^}ü ! NåýâX #áXá[ S÷MáX B÷bM @üïí[áñ íNýáXáïí@ü íNýáXá[ GãUR ýEýâ[ïíNý AåÜâGïíNý YábÙÿZá îR[áïíaó[ #l„ý@üáïí[ SO bá[ábÙÿZáýâýFý, â]âAZá< â]Aá bbÙÿ] Rá – NåýâX ¤üXá @üïí[áñ NåýâXbÙÿ íNýáXá[ KÙýSXá ! íNýáXá[ açâtËý[ XáïíHü NåýâX âýEý[ aåmP[, âýEý[ #áRmPXZ, âýEý[ #âURr‡[, íNýáXá[bÙÿ bKÙý@ü GZñ
                        aNýóXà â^UXà aåmP[Xàñ


                        @çüNý¬Nýá y‡ã@üá[

     S[X ^÷ïík„ýZ y‡RáXQRó XbáSå[ë_ y‡BÞNý GRá½ßR aá{ Xbá^ïíZ[ GãUR ýEýâ[Ný [ýEýRáZ aïíUÞáSâ[ “yŠçâNý[¤üá @üâXâýIý” NýOá #S[áS[ YÜábáïíP[ S÷Nýó¤ü < Sïí[á¤üWýáïíU #áÿw‚ÿâ[@ü aábáYó < abáRåWæýâNý ]áïíWý Uâ°×Ný bbÙÿ RábÙÿ – NýÜábáâPBïí@ü GáRábÙÿ #áXá[ a@çüNý¬ âýEýïíºý[ aáP[ #âWýRmPRñ    bÙÿâNý
                                            âURãNý –
                                           B÷wƒÿ@üá[
                                                25/9/80
                                 

No comments:

Post a Comment